Skip available courses

Available courses

 • Transzdiszciplináris szemléletmód elsajátítása a bölcsészettudományok, a művészet és a természettudományok egymásra ható
  folyamatain keresztül. Koncepció: a humánökológia és a filmművészet elvi, szemléleti, etikai alapjainak megismerése nyomán igyekszik feltárni, elemezni az egymást kölcsönösen feltételező, meghatározó és módosító összefüggéseket. A tudományterületek elméleti tézisei gyakorlati, filmművészeti példák által válnak szemléletessé.

  Self enrolment
 • A célkitűzés az, hogy egy olyan szöveg álljon rendelkezésünkre, mely szellemi-szemléleti keret ad a vizuális művészet, s azon belül a mozgókép befogadásához egy alapvetően történeti kiindulópontból, ugyanakkor külön kitérve a mozgóképek kortárs kultúrában betöltött szerepére, hangsúlyozva ez utóbbiak genetikusságát, történeti kapcsolatukat a különböző
  művészettörténeti korszakokkal. Számos gyakorlati fogódzót, analitikus szempontokat és példákat kínál a vizuális művészeti jelenségek oktatásához, melyek szemléletessé teszik az alapvetően elméleti. Kapcsolódási pontként szolgál a szakon oktatott művészetelméleti és művészettörténeti tárgyak számára.

  Guest accessSelf enrolment
 • A tananyag célja, hogy az oktatásban is jól alkalmazható (mobil, internet és digitális) eszközöket hogyan lehet hatékonyan alkalmazni a különféle oktatási célokra; milyen új tudást és kompetenciákat igényelnek, s miképpen lehet szert tenni mindezekre; valamint az elektronikus tanulási környezetekről ejt szót, miközben ezekben az eligazodást segíti a tanár (jelöltek) számára úgy, hogy maguk is részesei lesznek az innovációnak.

  Self enrolment
 • Az irodalom szakmaiságát nem sértő, hanem abba illeszkedő alkalmazásmód, amely az irodalom létmódjából következik.
  Összefoglalva: segít élni, boldogulni egzisztenciális léthelyzeteinkben sajátságosan mediáló természetével. A kooperáció, kompetencia és inkluzivitás magasfokú érvényesítése mellett e kurzus messzemenően gyakorlat, élet- és tevékenységorientált.
  A tanári hivatáshoz, az irodalomtanításhoz az eddigi képzési rendet tekintve szokatlan, különleges fogódzókat nyújt.

  Self enrolment
 • A kulturális, a vizuális és a mediális fordulat eredményeinek alkalmazása az irodalomoktatásban, különös tekintettel a szövegértés és
  szövegértelmezés kompetencia alapú fejlesztésére. A kultúra, a művészetek, a média, az irodalom fogalmának megváltozása az elméleti és történeti vizsgálódásokkal – kritikai kultúrakutatás, digitális kultúra, művészetfilozófia, médiafilozófia, irodalomelmélet, irodalomtörténet  –  egy időben szükségessé teszi a szövegértés és a szövegértelmezés gyakorlatának
  megváltoztatását is.

  Self enrolment
 • Olyan digitális egyetemi tananyag létrehozása, amely támpontokat és módszertani segítséget ad a magyar szak (irodalom félszak)
  MA képzésben részt vevő hallgatóknak a középiskolai tanításra való felkészülésben, annak érdekében, hogy az átadott tudás a tényismeret mellett az alkalmazás/gyakorlat szintjén is jelen lehessen. A „Műelemzés, írásművelés” anyag a következő területekre terjed ki: szövegértés; kulturális ismeretek, háttértudás; interpretációs eljárások (irodalomtudomány, ill. etika); szövegalkotás; diskurzus/vita. E területek, részterületek szerkezeti egységként (részegységként) kapnak helyet a tananyagban

  Self enrolment
 • A tantárgy áttekintést nyújt a gyermekkori nyelvelsajátítás-nyelvtanulás jellemzőiről, problémáiról, a témában folytatott jelentősebb kutatásokról a 3-12 éves korosztályra vonatkozóan, integráltan tárgyalva az L1, L2, L3 stb. nyelvek fejlődését.
  A tantárgy ötvözi azokat a pszicholingvisztikai, szociolingvisztikai és nyelvpedagógiai ismereteket, amelyek a gyermekkori (egy vagy több) – intézményes és családi - nyelvelsajátításra, annak folyamatára, kereteire vonatkoznak.  Aktuális ismereteket ad a gyermekkori
  nyelvtanulás-nyelvelsajátítás kutatásának eredményeiről, valamint azok nyelvpedagógiai vetületéről.
  Tudatosítja, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi képességek fejlődése-fejlesztése csak egységes szemléletben eredményes, valamint, azt hogy a nyelvi képességek meghatározói az alapozó szakaszban az iskolai eredményességnek.
  Célja a hallgatók nyitottá tétele a két- ill. többnyelvű kommunikációs kompetencia kiépítésére.

  Self enrolment
 • Az irodalmi közoktatás a másodlagos jelentések kultuszát terjeszti, a szavakét. Pedig a megállapodásos jelentés csak beszéd –
  a kompozíció tett. A primér elveken, generális mintázatokon keresztül lehet úgy tanítani irodalmat, hogy a szerzők csak alkotás (műfordítás, imitáció, átirat) után kerüljenek szóba; így a diák megszereti őket, miután renovált valamit belőlük a maga munkájával, és miközben ezt megírja, filológiai és struktúra-, műfajelméleti, -történeti kutatásokat végez, tanul.

  Self enrolment
 • Az információ tárolása, átadása, értelmezése a kezdetektől a kommunikáció meghatározó alapfogalma. Az információval való „bánás” a tanári hivatásban nem csupán az átadandó tananyag mennyiségi szempontjából fontos (vagy az átadás mikéntje szempontjából), hanem abból is, hogy a kompetenciaalapú oktatás keretében milyen státusza van az információ korszerű forgalmának, azaz a problémamegoldás keretében – annak kommunikatív szempontjait a középpontba helyezve – hogyan gondolkodunk az információról.  A inkluzivitás eszményét magáénak valló oktatási paradigma a kisgyermekkori fejlesztésben is helyet követel magának. Mindez jelen digitális tananyagban egyrészt a gyakorlatorientáltságot jelenti (a képzés sajátságos fejlesztő szempontjainak a fokozott érvényesítését), másrészt a társadalmi kommunikáció vizsgálatának diszciplináris szempontjából fontos érintkezési pontoknak (társadalomelmélet, kommunikációelmélet, kulturális antropológia, média-elméletek stb.) a tananyagba való beemelését. Utóbbi szemponttal szemben prioritást az adott életkornak megfelelő interperszonális, nem-verbális és kultúraközi kommunikációs tudások, ismeretek élveznek. Különösen fontosak az anyanyelvi kompetencia elemei az oktatás során, hisz a gondolatok, érzések komplett kifejezésének kompetenciája a kulturális és társadalmi kommunikációban, a kulturális kontextusokban az egyén társadalmi helyét, lehetőségeit lényegesen befolyásoló tényező. A tananyag a személyközi kompetenciák és a kommunikációs készségek közti szoros összefüggésekre is figyel. A tananyag összeállításának multimediális szemlélete – mint alap – lehetővé teszi, hogy benne érvényesüljön az interaktivitás és a kollaboráció elve.

  Self enrolment
 • A történelemtanítás esetében ez jelenti a forrásközpontú oktatást (ami egy csomó kompetencia fejlesztésére is alkalmas egyben). Célunk, hogy az egyetemi képzés során alaposan elsajátítsák a hallgatók a közoktatásban használható forrástípusok kezelésének, elemzésének, feldolgozásának módjait, ismerjék ezek „lelőhelyeit” és lehetőség szerint a képzés során alakítsanak ki egy saját forrásbázist, amit tanárként már használni tudnak.

  Self enrolment
 • A kurzus a magyar szakos tanárképzés fontos témáját, területét dolgozza ki. Fő célja egy olyan tantárgy kialakítása, amely
  egy-egy kulturális terület elméletének és közvetítési gyakorlatának kapcsolatát mutatja be, alakít ki ezzel kapcsolatos fejleszthető tanári kompetenciákat. Speciális cél az, hogy a tárgy összekapcsolja az irodalom hagyományosan kidolgozottabb és a film meglehetősen új elvi, elméleti kérdéseinek tanítással kapcsolatba kerülő ismereti és készségi kompetenciáit.

  Self enrolment
 • Megalapozza a tanári szakma tanulását jelentő szakmai önfejlesztő folyamatot, lehetőséget nyújt a hallgatók tanulóként szerzett élményeinek elemzésére és értékelésére, a pedagógiai nézetek feltárására; segít rendszerezni, szakmailag érvényes fogalmakká, összefüggésekké szervesíteni a hallgatók korábbi tanulmányaiból előhívható adekvát ismereteket; hozzájárul a tanítás tudományos megalapozásához. A kurzus elvégzése a hallgatónak esélyt ad arra, hogy a saját helyzetével, addigi és további fejlődésével értelmező, értékelő és felelős viszonyba kerüljön. Ez lehetővé teszi, hogy a képzésben eredményesen lehessen a tanári munkához szükséges kompetenciákat a képzők oldaláról értelmezni és fejleszteni, a hallgatók oldaláról pedig ezeket elfogadni és megszerezni.

  Self enrolment
 • A pedagógusképzés fontos feladata, hogy biztosítsa a hallgatók számára, hogy egyetemi tanulmányaik folyamán sokféle, különböző képességű, társadalmi hátterű és adottságú gyermekkel találkozzanak. Az inklúzió megvalósításának egyik
  alapfeltétele a professzionalizmus irányába való elmozdulás szükségessége. A tanári professzionalizmus feltételezi a magas szakmai elméleti tudást, a minőségi gyakorlati megvalósítást, a pedagógus kompetenciáját az ismeretek, jártasságok, készségek, viselkedésformák megszerzésének legcélravezetőbb módjaiban, a tanítás-tanulás általános és speciális folyamataiban.

  Self enrolment
 • Kiindulópontja nem kizárólag szociológiai, szociolingvisztikai, hanem pszichológiai, szociálpszichológiai hangsúlyokon nyugszik, és naprakész megközelítésű, nemzetközi tapasztalatokat mutat be (EU és USA). Párhuzamok és tanulságok – oktatásügyi kihívások a hazai cigányság körében versus más kisebbségek határainkon túl. Színházi nevelési foglalkozás: Pygmalion; közreműködik az Escargo Hajója (Óvári Csaba drámapedagógus vezetésével). Módszerei: kooperatív technikák, hallgatói kiselőadások (magyar, angol, német, francia nyelvű szövegek alapján), Disputa (fókuszban a szegregáció – integráció), Szemléltetett (ppt), interaktív előadás, Filmvetítés -és elemzés, dokumentumfilmek iskolákról: Lauder Javne, Gandhi, játékfilmek: A diadal, Saját szavak, Az osztály, My Fair Lady – részletek.

  Guest accessSelf enrolment
 • A tervezett tananyag azt a – produktív egyéni és csoportos hallgatói részvételre mozgósító – tananyag-tartalmat bontja ki, amely a pedagógiai fejlesztések (azon belül is a tanulási/tanítási programfejlesztések) terén érvényes alkotó folyamattervezéshez szükséges.

  Self enrolment
 • A tananyag egyik legalapvetőbb célja tudatosítani a tanárjelöltekben, hogy az iskolarendszerű oktatásban való részvétel olyan eleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, melyben kialakul, megalapozódik a diák későbbi tanuláshoz való viszonya és értékrendje.

  Self enrolment
 • Hozzájárulás a sajátos képzési igényű felsőoktatásban tanuló hallgatók integrációjához különböző tudományterületekről/munkaterületekről érkező oktatók és más az oktatás minőségét fejlesztő személyek
  részére/bevonásával..

  A „befogadó egyetem” ideájához közelíteni az oktatási és a valódi esélyegyenlőséget szolgáló egységek munkatársainak módszertani kultúráját.

  Segítő beszélgetéseket szervezni az érintett hallgatók és velük kapcsolatban álló munkatársak közös tevékenységeinek, problémáiknak megoldásához.

  Self enrolment
 • A digitális tananyag célja, hogy a hallgatók az inkluzív oktatási környezet kialakításával és a kooperatív tanulásszervezésre épülő keretek között, sajátélményű tapasztalatokra építve, ismerjék meg az együttműködő tanulás szervezésének elméleti alapjait, alapelveit, feltételeit, módszereit, lehetőséget adva a saját tervezésre és kipróbálásra.

  A hallgatók olyan új tudásra tegyenek szert, hogy azt az új követelményekhez és változó szakmai környezetben is tudják alkalmazni. Rendelkezzenek az adott közegben való eredményes tevékenységhez szükséges ismeretek, elméleti és gyakorlati készségek, attitűdök, érzelmek, értékek és etikai jellemzők, valamint motivációkösszességével, módszerkompetenciákkal,
  társas és személyes kompetenciákkal,
  amelyek megléte elősegíti, illetve lehetővé teszi a kooperatív munkatevékenység hatékony és eredményes elvégzését.

  Guest accessSelf enrolment
 • A tananyag célja a gyermekközpontúságra és a differenciálásra épülő pedagógiai szemlélet új aspektussal történő megerősítése, az inklúzió, az integráció és az intervenció irányelvének hangsúlyozása, érzékenyítés a magatartási zavarral küzdő gyermekek problémáinak komplex feltárása és megoldása iránt.  Az új interdiszciplináris tudástartalmak elsajátításával a hallgatók képessé válnak a tájékozódásra a magatartászavarral foglalkozó tudományok szakirodalmában, szaknyelvében, a diagnosztika, a prevenció, az aktív kezelés és a rehabilitáció gyakorlatában. A tananyag komplex megközelítésben mutatja be a gyerekek megismerésének objektív módszereit, a magatartási problémák kultúrtörténetét, okait, tüneteit, fogalomrendszerét, etiológiáját és az integrációt segítő programokat, modelleket, módszertani elemeket.

  Self enrolment
 • Az inklúzió minden szintjét, színterét a hallgatók számára hozzáférhetővé, megismerhetővé és elsajátíthatóvá tegye. Ugyanakkor annyiban többfedelű, hogy a hallgatók tanulási-tanítási folyamatának nem csupán tananyagszerű, megtanulandó részeleme kíván lenni az inkluzív nevelés, hanem oly módon történhessen a tananyag-egységnek elsajátítása, hogy az módszertanában se menjen szembe saját
  állításaival. Főbb irányok: Az inklúzió mint egy társadalom alapvető és kollektív attitűdje; mint a tanárszakos hallgatók alapvető attitűdje; az inklúzió taníthatósága a felsőoktatásban (fogalmi keretek, mint alkalmazott metodológia); mint praxis: a felsőoktatás szereplői.

  Self enrolment
 • A tananyag célja, hogy a pedagógiai és pszichológiai tartalmak segítségével készítsen fel a 3-12 éves
  korosztály játéktevékenységével és játékos időtöltésével kapcsolatos nevelési programok kialakítására és megvalósítására, a játék-kultúra és a pedagógiai kultúra fejlesztésére.

  Adjon módszertani segítséget a szabadidős tevékenységek szervezéséhez, az öntevékenység segítéséhez, az egyéni képességeknek megfelelő, differenciált foglalkozás megvalósításához.

  Self enrolment
 • Annak bemutatása, miként funkcionál a nyelv, a nyelvi rendszer és annak különböző kategóriái a kommunikáció folyamatában. A nyelvi rendszer hierarchikus felépítettségének tükrében elemzi az egymással kölcsönös logikai viszonyban álló legfontosabb kategóriákat és tartalmakat. A hallgatók általános és olasz nyelvészeti látóterét kívánja szélesíteni a legmodernebb szakirodalmi anyagok felhasználásával oly módon, hogy különböző elméleti megközelítések bemutatásával fejleszteni tudja kritikai és elemző kompetenciájukat is.

  Self enrolment
 • A szaknyelvi kompetencia fejlesztése, amely jelenti egyrészt a szakdidaktikai terminusok ismeretét. Másrészt, hogy a hallgató nyelvileg felkészüljön a tanórák német nyelvű vezetésére. Kiemelten fontos cél, hogy a hallgatók szakmailag megalapozva, egyéniségük és célcsoportjuknak megfelelően tudjanak választani tankönyvet, legyenek képesek a tankönyv hiányosságait felismerni és saját fejlesztésű anyagaikkal ellensúlyozni. Kontrasztív megközelítésben tárgyalja az idegen nyelv oktatását, azaz figyelembe veszi a tanulók anyanyelvét.

  Guest accessSelf enrolment
 • A kommunikációt szűken és elégtelenül értelmező jelenlegi „nyelvoktatás” helyett, a globalizálódó világ kommunikációs igényeit
  hatékonyabban kielégítő lingvakultúra – azaz a verbális nyelv felettes
  szemiotikai rendszere – oktatása bevezetése.

  Self enrolment
 • Számos tanulmány vizsgálja az idegen nyelvek tanítását hazai körülmények között, ám a kétségkívül meglévő számos közös
  vonása mellett minden nyelv tanítása rendelkezik különleges, csak az adott nyelv és kultúra közvetítésére jellemző vonásokkal is. Az eddigi résztanulmányok és a külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy szükség van az adott kontextus helyzetét figyelembe vevő, speciális tanulmányok végzésére, s ezek eredményeinek beépítésére a jövendő tanárok képzésébe, illetve képessé kell tenni őket ilyen jellegű kutatások végzésére

  Self enrolment

Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 Today Friday, 21 February 21 22
23 24 25 26 27 28 29