Azokat az információkat, instrukciókat találja itt meg, amelyeket a tananyagban nem célszerű elhelyezni, mert csak az adott kurzusra érvényesek, mint például az ön kurzusának dátumai, illetve a programcsomag azon részei, amelyek a következő kurzusra már megváltozhatnak, például a beküldendő ellenőrző feladatok, illetve azok pontozása, a kurzusvezető/konzulens (a tantárgy felelős oktatója) személye.

 • A modellértékű módszerek legfontosabb célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas,
  tanulástámogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevő pedagógusok
  számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak
  megújítása. A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani
  kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és
  módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint méltányos tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres
  előrehaladása érdekében.
 • A továbbképzés célja, hogy a résztvevők - ismerjék meg a Tanulástámogatás életgyakorlat alapú módszerekkel (TÉAM) alapelveit és koncepcióját, mint a végzettség nélküli iskolaelhagyás prevenciójának egyik fejlesztési lehetőségét, - a módszer segítségével váljanak képessé a tanulók komplex fejlesztésére, így csökkentve a lemorzsolódást, - sajátítsák el a TÉAM pedagógiai módszereit, és - váljanak képessé azok tanórai és tanórán kívüli alkalmazására, saját intézményi gyakorlatukhoz igazítva. További célok: - ismerjék meg a motiváltságot és differenciálást elősegítő kooperatív és kollaboratív tanulási-tanítási stratégiákat és módszereket, és - váljanak képessé azok alkalmazására az oktató-nevelő munkájuk során, - váljanak képessé a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére a továbbképzés során megismert módszerek által, - váljanak képessé magasabb szintű gondolkodási folyamatok ösztönzésére a tanítási-tanulási folyamatban.

 • Művészeti nevelés Alapú Módszerek gyakorlati bemutatása
  Ez a kurzus az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 kódjelű
  kiemelt projekt keretében valósult meg.
  Guest access
 • A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógus • ismerje meg a digitális oktatás elméleti hátterét, a „digitális állampolgárság” kompetenciarendszerét, a digitális írástudás fogalmát, • váljon képessé a digitális eszközöket tudatosan, produktív módon használni, • ismerje meg a felhőalapú oktatás támogatására alkalmas eszközöket, a tanítást-tanulást támogató digitális és IKT-alapú eszközöket, és • használni tudja azokat saját tanítási gyakorlata során, • ismerje meg, hogy egy adott oktatási helyzetben melyik eszköz alkalmazása a célszerű, melyeket képes önképzési céllal felhasználni, • ismerje meg az oktató-nevelő munka során adódó kihívásokra, a szellemiségében önálló, kreatív, módszertani kultúrában szakszerű pedagógiai válaszokat • váljon képessé  dokumentumok online, valós idejű megosztására, közös szerkesztésére;  tartalommenedzsment-eszközök (linktárak) használatára, megosztására;  dokumentumok, információk beágyazására, linkek megosztására;  saját, egyéni feladattár létrehozására, megosztására;  végül pedig mindezek felhasználására a tanítás- és tanulásszervezés folyamatában.

  Guest access
Skip Navigation

Navigation