11. fejezet - E-learning keretrendszerek

Az e-learning-paradigma infokommunikációs megvalósulási környezetét keretrendszernek nevezzük. A keretrendszer feladata, hogy a technikai hátteret, platformot biztosítson az e-tananyagok fejlesztéséhez, tárolásához, használatához, illetve a tanulmányi előmenetellel, a tanulókkal és kurzusokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátásához. Attól függően, hogy a keretrendszer elsősorban, vagy kizárólag a tanítás-tanulás folyamatának tartalmához vagy adminisztratív irányításához kapcsolódó feladatokat lát-e el, megkülönböztetünk tanulásszervező (Learning Management System - LMS) és tananyagkezelő (Learning Content Management System - LCMS) keretrendszereket.

Az LMS és LCMS rendszerek önállóan, egymástól függetlenül is működhetnek, de magas szinten szervezett e-learning környezetben a két keretrendszertípus alkalmazása szerves együttműködésben valósul meg (11.1. ábra). [11]

E-learning01

11.1. ábra: Az e-learning környezet

Forrás: Saját szerkesztés Kőfalvi (2006) alapján

LMS rendszerek

Az LMS rendszerek olyan integrált rendszerek, amelyek az oktatásszervezéshez kapcsolódóan valamennyi adminisztratív és kommunikációs tevékenységeket egységek IKT-platformon teszik végrehajthatóvá, emelett pedig egy LCMS rendszerre támaszkodva biztosítják a tanulási tartalmak szolgáltatását. [11]

Az LMS rendszerekkel szemben számos követelmény és elvárás fogalmazódott meg:

LCMS rendszerek

A LCMS rendszer alapvető feladatai közé tartozik az elektronikus tananyagok előállítása, az alkotóelemek sorba rendezése szabványosított séma alapján, illetve az alkotóelemek csoportosítása olymódon, hogy a tanulási folyamatot lehető leghatékonyabban támogassa. Az LCMS rendszerek megkönnyítik a napi munka során változatos formában előálló tudás megragadását, majd a későbbiekben más formákban más-más célra való újracsomagolását és újrahasznosítását. A tananyagok újrafelhasználhatóságuk által elősegítik a több célra és a hallgatóság számára felhasználható információs darabok egyetlen példányban való kezelését. Az LCMS lehetővé teszi, hogy egyszerre több ember dolgozzon a tananyag különböző részein, majd ezeket egyetlen egésszé alakítsák. A tananyagfejlesztő szoftver tartalmazhat beépített tesztkészítő programrészt is, mely segítségével a tananyagok végén a hallgató megbizonyosodhat felkészültségi szintjéről.