6. Felhasznált irodalom

Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig címet viselő szöveggyűjtemény szerkesztői előszavában 2004 (Biczó szerk.)

Berger, P. L. (2000) McJesus Kft: Az egyházak mint vállalkozók. Mérleg, 2000/1.

Boglár Lajos-Papp Richárd (2007) A tükör két oldala: Bevezetés a kulturális antropológiába. Nyitott Könyvműhely.

Elias, Norbert (1987) A „civilizáció” és a „kultúra” fogalom szociogenézise. In A civilizáció folyamata. Gondolat, 101-161.o.

Feischmidt Margit-Zakariás Ildikó 2010 Hazatérő idegenek. Az etnikai migráció formái, okai és hatásai a Kárpát-medencében. In Hárs Ágnes – Tóth Judit szerk. Változó migráció, változó környezet. MTA KI- Sik, 57-85.

Feischmidt Margit (szerk.) 2010 Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat.

Fejős Zoltán- Szíjártó Szolt (szerk.) 2000 Turizmus és kommunikáció. Néprajzi Múzeum-PTE Kommunikációs Tanszék.

(2003) Helye(ink), tárgya(ink), képe(ink).
Néprajzi Múzeum-PTE Kommunikációs Tanszék.

Forgách, Joseph 1993 A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat.

Fiske, Susan T. (2006): Társas alapmotívumok. Osiris.

Geertz, Clifford (1997) Az értelmezés hatalma, Századvég.

Gordon Győri János internetes publi

Griffin, Em 2003 Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat.

Habermas, Jürgen (2007) Belső transzcendencia, evilági transzcendencia. In Korpics-P. Szilczl (szerk.) Szakrális kommunikáció. Typotex, 101-142.

Horányi Özséb (1999) A személyközi kommunikációról In Béres-Horányi (szerk.) Társadalmi kommunikáció 57-85, Osiris.

Kreiner, Armin (2007) Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban. In Korpics-P. Szilczl (szerk.) Szakrális kommunikáció. Typotex, 143-156.

Lázár Ildikó-Martina Huber-Kriegler- Denise Lussier- Gabriela S. Matei- és Christiane Peck (é.n.) Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztése és értékelése. Segédkönyv nyelvtanároknak és tanárképzőknek az interkulturális kompetencia fejlesztéséhez nyelvórákon és kommunikációs tréningeken

Lázár Ildikó (2006) 33 kulturális játék a nyelvórán OPKM–ECML–Magyarországi Kontaktpont.

Niedermüller Péter (1999) A kultúraközi kommunikációról. In Béres-Horányi (szerk.) Társadalmi kommunikáció. Osiris, 96-113.

N. Kovács Tímea (2007) Helyek, kultúrák, szövegek: a kulturális idegenség reprezentációjáról. Csokonai.

P. Szilczl Dóra (2007) Vallás és kommunikáció In Fehér Katalin (szerk.) Tanulmányok a társadalmi kommunikáció témaköréből L’Harmattan-Zsigmond Király Főiskola, 69-85.

Rudas János (1990) Delfi örökösei. Kairosz.

Simmel, Georg 2004 Exkurzus az idegenről. In Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig,
56-60.

Schütz, Alfred, 1984, „Az idegen” In Hernádi (szerk.) A fenomenológia társadalomtudományban. Gondolat, 405-414.

Tannem, Deborah (2007) Miért értjük félre egymást?

(2009) Pár beszéd Miért hallgat a férfi, miért beszél a nő? Nyitott könyvműhely

Tylor, Edward Burnett 1997 In Bohannan-Glazer (szerk.) Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, 108-127.


Források
Kommunikációtudományi Enciklopédia vonatkozó szócikkei (www.communicatio.hu/lan Anh Nguyen Luu oktatási segédanyag www.artemisszio.hu)