Kvantitatív adatok elemzése alapfokon: leíró statisztika

A leíró statisztika segítségével a kvantitatív adatok könnyebben átláthatók, kezelhetőbb alakra hozhatók. Módszerei szolgálhatnak az egyes változók leírására, de változók közötti kapcsolatok elemzésére is alkalmasak. A megállapítások azonban csak a vizsgált mintára nézve érvényesek.

Ez az alfejezet az empirikus pedagógiai kutatásokhoz nélkülözhetetlen legegyszerűbb leíró statisztikai ismereteket gyűjti egybe.

Statisztikai alapfogalmak, a számítógépes elemzés alapjai

Gyakorisági eloszlások: abszolút, relatív és kumulatív gyakorisági eloszlás

Nagyobb számú adatot (n > 50) célszerű csoportosítással áttekinthetőbbé tenni, osztályokba sorolni. Erre vonatkozóan praktikus tanácsként n/10 darab osztály megadása javasolható. Az osztályok legyenek egyenlő hosszúságú intervallumok az adatok halmazán.

Egy osztály (jelölje: i) adatainak számát az adott osztály abszolút gyakoriságának nevezzük. Jele fi, amelyben az f betű az angol frequency (gyakoriság) szó kezdőbetűjére, az i pedig az említett osztályra utal. Amennyiben az fi gyakoriságot az adatok számához (n) viszonyítjuk, akkor i osztály relatív (százalékos) gyakoriságát kapjuk:

f(%)i = 100fi/n

Az osztály felső és alsó szélét (névleges) osztályhatárnak (OH) hívjuk. Az osztályközép (OK) a két érték (OH) számtani közepe. Ha minden osztályt úgy bővítünk, hogy az osztályok éppen összeérnek, akkor a valódi osztályhatárokat (VOH) kapjuk. Az osztályszélesség a valódi osztályhatárok távolsága.

A gyakorisági eloszlás az osztályokat, osztályközepeket, valamint a gyakoriságokat összefoglaló táblázatot jelenti. Mindent egybevetve könnyen látható, hogy egy mintához több gyakorisági eloszlás is megadható. Az úgynevezett kumulatív (összegzett) gyakoriságokat úgy kapjuk, hogy a gyakoriságokat (relatív gyakoriságokat) fokozatosan, fokonként összegezzük.

Gyakorisági eloszlások ábrázolása

A gyakorisági eloszlást ábrázolhatjuk kétdimenziós koordináta-rendszerben. Amennyiben – az adatok tengelyén megadott – osztályközepek fölött az adott osztály gyakoriságát (százalékos gyakoriságát) jelentő magasságban pontokat teszünk, majd azokat összekötjük, akkor az úgynevezett gyakorisági poligont rajzoljuk meg.

A hisztogram (oszlopdiagram) pedig úgy készíthető, hogy az adatok tengelyén levő osztályok fölé az egyes osztályok gyakoriságának megfelelő magasságú oszlopokat rajzolunk.

A következőkben a kvantiliseket értelmezzük. Bármely 0 < p < 1 valós számra a gyakorisági eloszlás p-kvantilisén (Qp) az adatok tengelyén azt az értéket értjük, amely a minta adatainak kereken p-ed részénél nagyobb; vagyis (1-p)-ed részénél kisebb. Mondhatjuk azt is, amennyiben az adatok az egyes osztályokban egyenletesen oszlanak el az osztályhatárok között, akkor a hisztogram területét a p : (1-p) arányban osztja az adatok tengelyére a Qp pontban emelt merőleges.

A Qp-t kvartilisnek nevezzük, ha p egész számú többszöröse az egynegyednek. Következőleg egy minta három különböző kvartilisét értelmezhetjük: Q0,25, Q0,5 és Q0,75.

A középérték mérőszámai

A statisztikai sokaság mérete általánosságban nagy, ezért fontos, hogy néhány számmal jól tudjuk jellemezni az adatokat. Ezek a számok a statisztikai mutatók.

A legismertebb statisztikai mutató az átlag: a számsokaság összegét elosztjuk a számsokaság darabszámával.

A minta átlaga tehát az adatok számtani közepe:

Gyakorisági eloszlásnál minden adatot a megfelelő osztály osztályközepe képvisel. Ha y1, y2, …, yk az osztályközepek és f1, f2, …, fk a megfelelő gyakoriságok, akkor:

Az eloszlás (a minta) módusza (jele: Mo) a minta legnagyobb gyakoriságú értéke, ami osztálybesorolás esetén a legnagyobb gyakoriságú osztály osztályközepe az eloszlásban. A móduszt akkor célszerű használni, ha az adatok közül egyet emel ki. Amennyiben a sokaságban több adat is csaknem megegyező gyakoriságú, akkor nem praktikus a használata.

Az eloszlás (a minta) mediánja (jele: Me) a Q0,5 kvartilis: ennél az értéknél a minta adatainak pontosan 50%-a kisebb, s 50%-a nagyobb. Ha az adatok nem gyakorisági eloszlással adottak, akkor a medián páratlan adatszám esetén a nagyság szerint rendezett adatok közül a középső, páros számú adatnál pedig a két középső számtani közepe.

A szóródás mérőszámai

A sokaságok jellemzésére nem elegendő csupán a középértékeket használni. Helyénvaló a szóródást mérő számok közlése. A minta szórtságát jellemző legegyszerűbb mérőszám a szóródási terjedelem.

A terjedelem (T) a minta legnagyobb és legkisebb elemének különbsége:

T = xmax – xmin.

A gyakorisági eloszlásból kiindulva a terjedelem a legnagyobb osztály valódi felső osztályhatárának és a legkisebb osztály valódi alsó osztályhatárának a különbsége.

Mivel a terjedelem egyszerűen számolható, használata gyakori. Ugyanakkor már egyetlen szélsőséges adat nagymértékben befolyásolja az értékét. Az interkvartilis félterjedelem (IF) nagyságát a szélső értékek nem befolyásolják, mert azt a minta középső adatainak a középértéktől vett eltérése határozza meg.

Az interkvartilis félterjedelem (IF) a harmadik és első kvartilis különbségének a fele:

A minta elemeinek eloszlását jellemző szórás értelmezése a következőképpen lehetséges. Induljunk ki az x1, x2, …, xnelemekből álló n elemű minta úgynevezett négyzetes összegéből:

Ennek felhasználásával a minta szórásnégyzete, varianciája:

A minta szórása így a következő:

ahol n-1 a szórás szabadságfoka.

A szórás egy számítási módja ebből egyszerű átalakításokkal kapható:

A szórás gyakorisági eloszlást felhasználva is könnyen meghatározható. Jelölje rendre y1, y2, …, yk az osztályközepeket, s a megfelelő gyakoriságok legyenek f1, f2, …, fk.

A szórás ekkor az alábbi módon számolható ki:

A hiba jelentése a pontos értéktől való eltérés. Egy minta hibáját az adatoknak az átlagtól való eltérése adja, amelynek mértéke a szórás. További elnevezések: a szórás az átlagos eltérés; a kétszeres szórás a hibakorlát, a „legnagyobb eltérés”; a háromszoros szórás pedig a biztos hibakorlát.

A mintát a populációból vesszük, amelynek a paramétereit nem ismerjük. Ezért a populáció középértékét a minta átlagával közelítjük. A populáció középértékétől való eltérését a populáció adatainak pedig a szórással becsüljük.

Könnyű belátni, hogy a mintát reprezentáló átlag hibája, vagyis az átlag szórása (jele sx) határozottan kisebb az értékei hibájánál:

Mivel a szórás segítségével csak azonos értéktartományú minták szóródása vethető össze, az összehasonlíthatóság lehetőségének a megteremtésére bevezetett mutató a variációs együttható (relatív szórás). A variációs együttható a minta szórását a minta átlagához viszonyítja:

A Vx tehát mértékegység nélküli szám. Megjegyezzük még, hogy a minta állandóságára következtethetünk valahányszor 0 ≤ Vx < 0,1, ekkor a minta homogén. A minta változékony, ha 0,1 ≤ Vx < 0,3. Végül a minta igen erősen változékony, erősen ingadozik, amikor 0,3 ≤ Vx.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

 1. Mivel foglalkozik a leíró statisztika?

 2. Mi az abszolút, relatív (százalékos) és kumulatív gyakorisági eloszlás?

 3. Hogyan készíthető gyakorisági poligon?

 4. Mi a hisztogram?

 5. Hogyan értelmezzük a kvartiliseket?

 6. Példával indokolja, miért van szükség a szóródást mutató számok közlésére!

 7. Mi az interkvartilis félterjedelem?

 8. Mi a variancia?

 9. Hogyan számolható ki a szórás?

 10. Mit nevezünk átlagos eltérésnek, hibakorlátnak, valamint biztos hibakorlátnak?

 11. Mi a variációs együttható? Miért célszerű az alkalmazása?

 12. Hogyan jellemezhető egy minta a variációs együttható értékei alapján?