2.1. A nonverbális jelek csoportosítása

A nonverbális eszközök kommunikációs szerepének jelentőségéről már az ókori retorika is tudott. Tudományos kutatása azonban a a XX. században kezdődött. A nyelvtudomány fejlődése, a szemiotika, szemantika gyors térhódítása, a mélylélektani iskolák (pszichoanalízis), a század 30-as éveitől egyre erősödő behaviorizmus mind hozzájárult ahhoz, hogy egyre nagyobb figyelem jutott a beszédet kiegészítő közlésformáknak. A technikai eredmények (film, televízió, videómagnetofon) pedig megkönnyítették a kísérleteket, vizsgálatokat, illetve az autogen tréningeket.

 

A nonverbális jelek csoportosítását illetően többféle szempont és gyakorlat ismeretes. Ezek közül néhányat ismertetünk. A funkció aspektusából három csoport különböztethető meg (Buda - László 1981):

1. A közlő személyről szólnak vagy annak a kommunikációs szituációról kialakított álláspontját tükrözik:

- informálnak a személy érzelmi állapotáról (öröm, bánat, szomorúság, harag, undor, aktuális érzelmi állapot: elérzékenyülés, jókedv, melankólia stb.);
- személyes tulajdonságokról (önbizalom vagy annak hiánya, becsületesség, szerénység, precizitás, szétszórtság stb.) vallanak;
- a közlésben résztvevők egymáshoz való viszonyáról, az interperszonális attitűdökről (szeretet, elutasítás, kooperációs készség, bezárkózás, dominancia, stb.) adnak információt;
- a társadalmi pozíciókat (nem, életkor, rang) tükrözik.


2. A kommunikáció folyamatára az interakció struktúrájára vonatkozóak:

- az interakció megnyitása (szemkontaktus megteremtése, üdvözlés a testi kontaktus kiegészülve verbális köszönéssel, térköz kialakítása, figyelmes arckifejezés és várakozó fejtartás felvétele);
- kapcsolattartás (az interakció biztosítása a fejbólintással, szemkontaktussal, test-, kéz-, lábtartás gesztusaival);
- szakaszolás (fő téma bevezetésére a távolság megnövelése, a testtartás megváltozása, a téma lezárása: pillantás az órára, füzet becsukása, térköz megváltoztatása stb.).

3. A szóbeli közlésre vonatkoznak, azt értelmezik, az ahhoz való viszonyt tükrözik.

- a szupraszegmentális tényezők befolyásolják a verbális közlés egészét. Pl. a beszéd, hangneme (izgatott, dühös, szórakozott, kínlódó stb.) hatással van a közlemény jelentésére s a hallgatóra.


Az érzelmek kinyilvánításának normatív szabályozottságát vizsgálva állította fel az Ekman – Friesen szerzőpáros a következő rendszert:

1. érzelemnyilvánítások;
2. illusztratív gesztusok (az emóció kifejezések paralingvisztikus használata);
3. szabályozók (a kommunikációs folyamatot szabályozó megnyilvánulások a közlés megkezdésére, megszakítására, folytatására, ismétlésére);
4. emblémák (konvencionális jelek);
5. adaptáló jelzések (a személyiség viszonyulásai a kommunikációs helyzethez, amelyek lehetnek közlő-minősítő jellegűek, de lehetnek csupán a személyiségből következő reakcióminták is) (Buda 1994, 81)


A nonverbális jelek legismertebb csoportosítása a kommunikációs csatornák alapján történik. Eszerint a következő csoportokat különböztetjük meg:

vokális jelek
tekintet, szemkontaktus
mimika
gesztusok
testtartás
térközszabályozás (proxemika)
emblémák
kronémika