8. Kulcskompetenciák – fejlesztési követelmények – tanulói tevékenységek

iDevice ikon 8. szövegmelléklet

Az otthoni munka lehetséges megoldása

Kulcskompetencia: Anyanyelvi kommunikáció

A fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezése és értelmezése szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), helyes és kreatív nyelvhasználat.

Kulcskompetencia összetevői

Fejlesztési feladatok 5-6. évfolyam

Tanulói tevékenységek

(egyéni, páros és együttműködésen alapuló csoportmunkában szervezve)

Ismeretek

 • megfelelő szókincs

 • szóbeli kapcsolattartás fő típusai

 • nem irodalmi szövegek fő sajátosságai

 • a nyelv és a kommunikáció változásainak ismerete különféle helyzetekben

 

 

 • Történelmi személyiségek jellemzése.

 • Kérdés megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.

 • A megismert történelmi fogalmak alkalmazása élőbeszédben.

 • Történelmi személyek vagy csoportok konkrét tetteinek megokolása.

 • Egyszerű írásos források szövegének megértése, értelmezése tanári segítséggel.

 

 • Jellemtérkép készítése

 • Vád- vagy védőbeszéd írása

 • Forrásértelmezés

 • Szövegértési feladatok ismeretterjesztő szöveggel

 • Beszámoló/fogalmazás írása

 • Levélírás - történelmi szituációban

 • Kiselőadás

 • Újságprojekt

 

Képességek

 • különféle kommunikációs helyzetekben, szóban és írásban kommunikálni tud

 • kommunikációját figyelemmel kíséri és a helyzetnek megfelelően alakítja

 • képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket

 • megkeresni, összegyűjteni és feldolgozni információkat,

 • képes különböző segédeszközöket használni

 • saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni

 

 

 • A látott építészeti, tárgyi emlékek reprodukálása emlékezetből.

 • Kérdés és válasz megfogalmazása egy-egy történelmi témáról.

 • Összefüggő élőbeszéd gyakorlása megadott történelmi témáról a megismert fogalmak felhasználásával.

 • Életképek összeállítása és megjelenítése adott témáról előzetes kutatómunka alapján, tanári segítséggel.

 • Kérdések megfogalmazása egyszerű korabeli írásos forrásokról, tanári segítséggel.

 • Történetek mesei és valóságos elemeinek megkülönböztetése tanári segítséggel

 

 

 • Fejtörő (Hol jártam, mit láttam?)

 • Totó, fejtörő készítése

 • Megbeszélés kiscsoportban

 • Csoportos szerepjáték

 • Vád- vagy védőbeszéd

 • Ismeretterjesztő szöveg, eredeti forrás, tankönyvi szöveg tartalmi ismertetése 

Attitűdök

 • a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvés

 • az esztétikai minőség tisztelete

 • mások megismerésének az igénye

 • társadalmilag felelős nyelvhasználat

 

 

 • Érvek gyűjtése, vélemény alátámasztására, cáfolására.

 • Adott korszakban, szituációban élt ellentétes történelmi személyiségek jellemzése.

 • Történelmi szituációk eljátszása, megjelenítése.

 

 • Bírósági tárgyalás

 • Jellemzés készítése - írásbeli házi feladat

 • Szerepjáték