Irodalomjegyzék / Hivatkozások

Irodalomjegyzék:

A  B  C  D 
E  F  G  H  Z


A

Alderson, J.C. (1984): Reading in Foreign Language: A Reading Problem or a Language Problem? In: Alderson, J.C.-Urquhart, A.H. (szerk.9. Reading in a Foreign Language. London:Longman pp.1-27.
Ausubel, D. (1968): Educational Psychology- A Cognitive View. Hold, Rinehart, Winston.

B


Babarczy A. (2005): Miért van szükség statisztikai tanulási mechanizmusra a nyelvelsajátításhoz?" In: Gervain, Kovács, Lukács, Racsmány (eds.), Az ezerarcú elme. Budapest, Akadémia.
Baker, C. (1993): Foundations of bilingual education and bilingualism. Clevedon, Mulitilingual Matters.
Baker, C (1993):Bilingual education in Wales. In: Baetans Beardsmore, H. (szerk): European models of bilingual education. Clevedon: Multilingual Matters.
Baker, C. (2000): A Parent's and Teacher's Guide to Bilinguism, Multilingual Matters, Clevedon/Boston/Toronto/Sydney.
Baker, C. (2001): Foundations of Bilingual Education and Bilinguism. Multilungual Matters , Clevedon/Boston/Toronto/Sydney
Baddeley, A.(2003): Az emberi emlékezet. Osiris, Budapest, 2003.
Ballér E. (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. A tantervelmélet forrásai 17. OKI, Budapest.
Bandura A. (1986): The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of Clinical and Social Psychology, 4, 359-373
Bárdos J. (1992): A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém.
Bárdos J. (2000): Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Bartha Cs. (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Bialystock, E.-Hakuta, K. (1994): In other words: the science and psychology of second language acquisition. New York, Basoc Books.
Bloomfield, L. (1933). Language. Henry Holt and Co, New York.

Bochmann,, K. (1999): A nyelvpolitika elmélete, módszerei és elemzése. In: Derényi A.-Szépe Gy. (szerk.): Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest.
Bocock, R.-Thomson, K. (szerk.): Social and Cultural Forms of Modernity. Polity Press, Cambridge
Borbély A. (1996). A magyarországi románok nyelvcseréjének szociolingvisztikai vizsgálata. Kandidátusi értekezés, Budapest.
Borbély A. (2001): A nyelvcsere folyamata és kutatása. Nyelvtudományi közlemények. 98. 193-215.
Borbély A. (2006): Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer F. (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai kiadó, Budapest.
Börner, W-Vogel, K. (szerk.)(1995): Kognitive Linguistik und Fremdsprachenerwerb. Das mentale Lexikon. Tübingen: Narr.
Börner, W. (1995): Ausspracheübungen. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Brophy, J.E.-Godd, T. (1976): Die Lehrer-Schüler Interaktion. Urban-Schwarzenberg, München.
Brown, H.D. (1994): Teaching by principles. Englewood Cliffs Prentice hall Regents.
Brown, R.-Bellugi, U. (1981). Három folyamat a nyelvtan elsajátításában. In: Pléh Cs. (szerk) Szöveggyűjtemény a pszicholingvisztika tanulmányozásához. Tankönyvkiadó, Budapest, 395-415.
Bruner J. (1977): Wie das Kind sprechen lernt. Bern.
Bruner, J. (1980): Mutter-Sprache. In: Psychologie heute 9.
Buda B. (1993): Empátia...a beleélés lélektana. EGO School Bt. Budapest.
Buday L. (2010): Az anyanyelv változó szerepe az idegennyelv-oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Butzkamm,W. (1992): Zur Methodik des Unterrichts an bilingualen Zweigen. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 3/1, 8-30.
Butzkamm, W.-Butzkamm, J. (2008): Wie Kinder sprechen lernen. Francke Verlag, Tübingen
Bühler, Ch. (1967): Kindheit und Jugend. Genese des Bewusstseins. Hogrefe, Göttingen.
Byalisock, E. - Craik, F.I- Klein, R.- Viswanathan, M. (2004): Bilingualism, aging and cognitive control: evidence from the Simon task. Psychological Aging, 19, 290-303.
Bygate, M. (1987): Speaking. Oxford University Press:Oxford.
Byram, M.(1997). Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon Multilingual Matters.
Byrne, D. (1976): Teaching oral English. Longan:London

C


Campbell, L-Muntzel, M.C. (19929: The Structural Consequences of Language Death. In: Dorian, N.C. (szerk.): Investigating Obsolescence: Studie in Language Contraction and Death. Cambridge University press, Cambridge.
Canale, M.-Swain, M. (1980). Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. Applied Linguistics, 1. 1-47.
Carroll, J.-Sapon, S. (1959): Modern Language Aptitude Test - Form A. New York, The Psychological Corporation
Carroll, J. (1981): Twenty - five years of research on foreign language aptitude. In: Diller, L. (szerk.): Individual differences and universals in language learning aptitude. Rowley, 83-113.
Celce-Murcia, M.- Hilles, S (1988): Techniques and Resources in Teaching Grammar. OUP: Oxford.
Chomsky, N. (1965): Aspects of the theory of syntax. Cambridge, MA, MIT Press.
Chomsky, N. (1988)Language and Problems of Knowledge: The Managua Lectures, Cambridge: M.I.T. Press.
Clarke, M. A. (1980): The Short Circuit Hypothesis of ESL Reading - or When Language Competence Interferes with Reading Performance. The Modern language Journal, 64/1 pp. 203-209.
Cook, V. (2003): Introduction: the changing L1 in the L2 user's mind. In: Cook, V. (szerk.): Effects of the Second Language Language on the First. Clevedon: Multilingual Matters
Cole, M. (2000): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest.
Comission academique d'evaluation de l` enseignement des langues, 1996. Rapport 1995-1996. Académie de Strasbourg.
Cromer, R.F. (1974): The development of language and cognition. The cognition hypothesis. In: Bross (szerk.): New perspectives in child development. Penguin, Harmondsworth, 184-252.
Crystal, D. (1992): The Cambridge Encyclopedia of Language. University Press, Cambridge.
Crystal, D. (1997) (1998): A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest.
Cummins, J. (1991): Conversational and Academic Language Proficiency in Bilingual Contexts. In: Hulstijn, J.H.- Matter, J.F. (szerk.): Reading in two Languages. AILA Rewiev, 8. Amsterdam:Free University Press, 75-89.
Cummins, J.-Swain, M. (1986): Bilingualism in Education. Longman, London-New York.

D


De Houwer, A. (1990): The Acquisition of Two Languages from Birth: a Case Study. Cambridge
Demeter-Zayzon M. (2000): Kisebbségek Magyarországon, 1999. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest.

Diebold, Richard (1961): Incipient bilingualism, In: Language 37: 97-112.
Dodson, C.J. (1967): Language Teaching and the Bilingual Method.London:Pittman.
Doyé, P. (1995): Funktionen und Formen der Leistungsmessung. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Döring, K. (1980): Lehrerverhalten: Theorie -Praxis-Forschung. Weinheim/Basel.
Dörnyei Z. (1995): On the Teachability of Communication Strategies. TESOL Quarterly 29/1. 16-23.
Dörnyei Z. (1997): Nyelvtehetség. In: Báthory Z.-Falus I. (szerk.): Pedagógiai lexikon, II. kötet. Keraban, Budapest 637-638.
Dörnyei Z. (2001): Teaching and researching motivation. London:Longman.

E


Eimas, P.D. (1985): Sprachwahrnehmung beim Säugling. In: Spektrum der Wissenschaft März.
Ellis, R. (1986): Unserstanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (1994): The study of second language acquisition. Oxford, Oxford University Press.

Epstein, S.D., Flynn, S. és Martophardjono, G. (1996): Second language acquisition: Theoretical and experimental issues in contemporary research. Behavioral and Brain Sciences, 19, 677-758
Erdélyi Á. (2008): Egy német nyelvű olvasásértési vizsgálat tanulságai a két tanítási nyelvű oktatás számára. In: Vámos Á.-Kovács J.: A két tanítási nyelvű oktatás elmélete és gyakorlata 2008-ban. Jubileumi tanulmánykötet. Eötvös Kiadó, Budapest.

F


Fehér O- Mészáros I. (2000): A pszichés működés élettana és kórélettana. JatePress, Szeged.

Fekete, I.- Pléh, Cs. (2008). A nyelvi relativizmus és az idegrendszeri plaszticitás, Magyar Pszichológiai Szemle, Vol. 63. (1), 181-211.
Felix, S.W. (1982). Psycholinguistische Aspekte des Zweitspracherwerbs. Tübingen: Narr.
Ferguson, CH. (1975): Diglosszia. In: Pap M.-Szépe Gy. (szerk.) Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Gondolat, Budapest.
Fishman, J. (1972): The Relationsship between Micro-andMacro Sociolinguistics in the Study of who speaks what language to whom and when. In: Pride, J.- Holmes, J. (szerk.): Sociolinguistics: A Selected Reader. Harmondsworth, Penguin.
Fox, E. (1996): Cross-language-priming from ignored words: evidence for a common representational system in bilinguals. Journal of Memory and language 35. pp. 353-370.
Földes Cs. (2007): Kommunikation in einem Spagat zwischen (zwei) Sprachen und Kulturen. Kode-Umschaltung als bilinguale sprachkommunikative Praktik. In: Erb M.-Knipf-Komlósi E.: Tradition und Innovation. Beiträge zu neueren ungarndeutschen Forschungen. Ungarndeutsches Archiv 9. ELTE Germanisztikai Intézet, Budapest.
Friderici, A. (2002): Towards a neural basis of auditory sentence processing, Trends in Cognitive Sciences, 6 (2), 78-84.
Friderici, A. (2003): Der Lauscher im Kopf. In: Gehirn & Geist 2. 43-45.

G


Gal, S: (1996). Language Shift. In: Goebl, H.-Nelde, H.P.-Stary, z.-Wölck,W. (szerk.): Kontaktlinguistik: Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 586-594.

Gáll E. (1983): A sajátosság méltósága és ami mögötte van. In: G. E.: A sajátosság méltósága. Magvető Könyvkiadó. Budapest.
Garami E.-Imre A. (1995): Nemzetiségi szülők iskolázási stratégiái. TÁRKI, Budapest.
Gaskell, M. G., & Dumay, N. (2003): Lexical competition and the acquisition of novel words. Cognition, 89, 105-132.
Goethe-Intézet (1996): Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen. München.

Gósy M. (1999): Pszicholingvisztika. Corvina, Budapest
Göncz L. (1985): A kétnyelvűség pszichológiája: A magyar-szerb-horvát kétnyelvűség lélektani vizsgálata. Forum, Újvidék.
Göncz L. (2004): A vajdasági magyarság kétnyelvűsége. Nyelvpszichológiai vonatkozások. Verzal Kiadó Szabadka.
Görömbei A.: www.mta.hu/fileadmin/szervezetek/hatarontuli/ATT00672.doc
Greenfield, P. (1994): Cross-culrural roots of minority child development. Lawrence Earlbaum Associates, Hillsdale, New jersey Hove UK.
Grießhaber, Wilhelm (2008) Schreiben in der Zweitsprache Deutsch. In: Ahrenholz, Bernt & Oomen-Welke, Ingelore (Hgg.) Deutsch als Zweitsprache. Deutschunterricht in Theorie und Praxis, Band 9. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 228-238, S. 232
Grimm, H. (1999): Störungen der Sprachentwicklung. Hogrefe, Göttingen.
Grosjean, F. (1989): Neurolinguistists, Beware! The Bilingual is Not Two Monolinguists In One Person. Elsevier Science Publishers Amsterdam, 51-62.
Grosjean, F. (1992). Another View of Bilingualism. In: Harris, R.J. (szerk.). Cognitive Processing in Bilinguals. North -Holland, Amsterdam.
Grosjean, F. (2000): The bilingual language modes. In. Nicole, J. (szerk.): One mind, two languages. Blackwell, Oxford.
Gumperz, J. G. (1975): A nyelvi közösségek típusai. In: Társadalom és nyelv. Gondolat Kiadó, Budapest.
Gumperz, J.G. (1982): Discourse Strategies, Cambridge University Press, Cambridge.

H


Hahne, A. -Jescheniak, J.(2001): What's left if the Jabberwock gets the semantics? An ERP investigation into semantic and syntactic processes during auditory comprehension In: Cognitive Brain Research Volume 11.
Halász G.-Lannert J. (1999): Jelentések a magyar közoktatásról. OKI Budapest.
Halász G.-Lannert J. (2000): Jelentések a magyar közoktatásról. OKI Budapest.
Hamers, J.F.-Blanc, M.H.A. (1989): Bilinguality and Bilingualism. Cambridge University Press, Cambridge.
Harmer, J. (1991): The Practice of English language Teaching. Longman:Essex.
Haugen, E. (1977): Norm and Deviation in Bilingual Community. In: Hornby, P. (szerk.): Bilingualism: Psychological, Social, and Educational Implications. Academic Press, New York.
Herrmann, C.-Fiebach, C. (2007): Gehirn und Sprache. Fischer Verlag, Frankfurt.
Holló D. (2006): Idegennyelv-tanulás, idegennyelv-tanítás. In: Kiefer F.: Magyar nyelv. Akadémiai kiadó, Budapest.
Holló D. - Lázár I. (2000): Take the bull int he china shop by the horns: teaching language through culture, Folio 6/1:4-8.
Holmstrand, L.S.E. (1982): English in the elemantary school. Uppsala.
Homisinova, M. (2008): Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Etnikai folyamatok magyarországi kisebbségi családokban. MTA Kisebbségkutató Intézet-Gondolat, Budapest.
Homolya K. (2000): Az olvasási készség. In: Bárdos J.- Garaczi I. (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém.
House, J. (1995): Metapragmatische Bewusstheit, sprachliche Routinen und interkulturelels Lernen beim Wortschatzerwerb, WiF, pp. 92-100.
Hughes, A.-Lascaratou,C.(1982): Competing Criteriafor Error Gravity. In: English Language Teaching Journal 36. 175-182.
Hymes, D. (1971). Pidginization and Creolization of Languages. Cambridge University press, Cambridge.
Imre A. (1999): Az idegennyelv-oktatás kiterjedésének hatása a nemzetiségi nyelv oktatására. In: Vágó I.(szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a kilencvenes években. Okker
Kiadó, Budapest.

I


Imre S. (1936): A nyelvi kisebbségek iskolái. In: Országos Középiskolai tanegyesületi Közlöny külön száma. 7/6.

J


Jacobs, S. (1982): Composing and coherence:The writing of eleven pre-medical students. Linguistics and Literacy Series 3. washington D.C.: Center for Applied Linguistics.
Jampert, K. (2002): Schlüsselsituation Sprache. Leske+Budrich, Opladen.
Józsa K. - Steklács J. (2000): Új utak az olvasástanítás kutatásában. Nemzetközi és hazai áttekintés. In: Szávai I. (szerk.): Az olvasás védelmében. Olvasáskutatási tanulmányok. Pont Kiadó, pp: 41-89.
Juhász J. (1970): Probleme der Interferenz. Akadémia Kiadó, Budapest.
Jusczyk, P.-Cutler, A.-Redanz, N. (1993): Infants' preference for the predominant stress patterns of English words. Child Development, 64, 675-687.

K


Keatley, C.-Spinks, J.-De Gelder, B. (19949: Asymmetrical semantic facilitation between languages. Memory and Cognition 22. pp. 70-84.
Kern R. (1990): Überlegungen zur Konsolidierung der deutschen Muttersprache in Ungarn. In: Nelde, P. (szerk.): Deutsch als Muttersprache in Ungarn. Forschungsberichte zur Gegenwartslage. Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit, Brüssel.
Kielhöfer, B. (1994): Wörter lernen, behalten und erinnern. In: Neusprachliche Mitteilungen 4. pp. 211- 220.
Kielhöfer, B. (1995): Frühkindlicher Bilingualismus. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Kielhöfer, B.-Jonekeit, S. (2002): Zweisprachige Kindererziehung. Stauffenburg Verlag, Tübingen
Kiss J. (1994): Magyar anyanyelvűek - magyar nyelvhasználat: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak tematikus füzetei 1. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Klein Á. (2004): Kisebbségi tantervek az alapfokú oktatásban a magyar neveléstörténetben. (1868-napjainkig). Doktori értekezés. Kézirat.
Klein Á. (2007): Nyelv és kultúra. Adatok átörökítésükhöz a német nemzetiségi óvodákban. PTE IGYFK, Szekszárd.
Klippel, F. (1984): Keep Talking. Cambridge University Press: Cambridge.
Kloss, H. (1996): German-American Language Maintenance efforts. In: Fishman, J.A. et al (szerk.): Language Loyality in the United States.
Kontráné Hegybíró Edit és Kormos Judit (szerk.) (2004): A nyelvtanuló (Sikerek, módszerek, stratégiák). OKKER Kiadó, Budapest.
Kovács Á. M. - Mehler, J. (2008): Flexible Learning of Multiple Speech Structures in Bilingual Infants http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1173947
Krashen, S. D. (1981): Second language acquisition and second language learning. Pergamon Press, Oxford
Krashen, S. D. (1985): The Input Hypothesis: issues and Implications. Longman, London and New York
Krashen, S.D. (1996): Under attack: The case against bilingual education. Culver city, CA: Language Education Associates.
Krumm, H.-J. (1995): Der Fremdsprachenlehrer. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Kurtán Zs. (2001): Idegen nyelvi tantervek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kühne, N. (2003): Wie Kinder Sprache lernen. Primusverlag, Darmstadt.

L


Labrie, N. (1999): Nyelvpolitika. In: Derényi A.-Szépe Gy. (szerk.): Nyelvpolitikai írások. Corvina, Budapest.
Lanstyák I. (1994): Az anyanyelv és a többségi nyelv oktatása a kisebbségi kétnyelvűség körülményei között. Regio 5/4 90-116.
Lanstyák I. (1998): Nyelvünkben-Otthon. Nap Kiadó, Dunaszerdahely.
Larsen-Freeman, D (1991): Teaching Grammar. In: Celce-Murcia, M. (szerk.): Teaching English as a Second or Foreign Language. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Lebrun, N.-Baetens, Beardsmore, H. (1993). Trilingual education int he Grand Duchy of Luxemburg. In: Baetans Beardsmore, H. (szerk): European models of bilingual education. Clevedon: Multilingual Matters.
Leist-Villis, A.: (2004): Zweisprachigkeit im Kontext sozialer Netzwerke. Waxmann Münster-New York-München-Berlin.
Lemke, V.: (2002): Themenschwerpunkt „Spracherwerb". Deutsch als Erstsprache: Was wissen wir über die wichtigsten Meilensteine des Erwerbs? Mannheim, Universität Mannheim (Manuskript).
Lenneberg, E.: (1967): Biological foundation of language. New York, Wiley.
Lenneberg, E.: (1972): Die biologischen Grundlagen der Sprache. Frankfurt
Lengyel Zs.: (1981). A gyermeknyelv. Gondolat Kiadó, Budapest.
Lengyel Zs.: (1996): Bevezetés a pszicholingvisztikába. Veszprém:VE.
Leopold, W.: (1939): Speech Development of a Bilingual Child. Northwestern University Press, Evanston.
Lewis, M.: (1997): Implementing the Lexical Approach language Teaching Publications. London.
Lewy, A.: (1996). Current Trend sin School Curriculum Change. The School Field. 3-4.
Locke, J. L.: (1993): The child's path to spoken language, Cambridge.
Loos, R. (2004): Spracherwerb. Sprachförderung im Kindergarten. München, Don Bosco Verlag.
Löffler, H. (1994): Germanistische Soziolinguistik. Berlin: Erich Schmidt.
Lőrincz L. (2007): http://debszem.unideb.hu/pdf/dsz2007-3/dsz2007-3-13Lorincz.pdf
Lyster, R-Ranta, L. (1997): Corective Feedback and Learner Uptake:Negotation of Form in CommunicativeCalssroom. In: Studies in Second Language Acquisition. 19. 146-151.

M


MacNamara, J. (1967): The bilingual's linguistic performance. Journal of Social Issues 23:58-77.
Mammel R. (2002): Kétnyelvű óvodák helyzetének felmérése.(Kézirat).
Martin, R.D. (1995): Hirngröße und Evolution. In: Spektrum der Wissenschaft 9 48-55.
Mäsch, N. (1991): Bilingualer Sachunterricht. In: In: Bausch, K.-R,- Christ, W.-H. - Hüllen, W.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Mechelli A, Crinion JT, Noppeney U, O'Doherty J, Ashburner J, Frackowiak RS, Price CJ.(2004): Neurolinguistics: structural plasticity in the bilingual brain.In: Nature 431,757.
Medgyes P. (1997): A nyelvtanár. A nyelvtanítás módszertana. Corvina, Budapest.
Mehler, J.-Christoph, A. (1996): Maturation and learning of language int he first year of life.. In: Gazzaniga, M.S. (szerk.): The cognitive neurosciences. Cambridge, MA, MIT Press.Nagy J.(2006): A tanulók fejlődési különbségeinek Prokrusztész-ágya. Iskolakultúra, 6. 121-124.

N


Nation, I.S.P.(1990): Teaching and Learning Vocabulary. Heinle and Heinle Boston.
Nauwerck, P. (2005): Zweisprachigkeit im Kindergarten. Fillibach Verlag, Freiburg.
Navracsics J. (2007): A kétnyelvű mentális lexikon. Balassi Kiadó, Budapest.
Némethné, Hock I. (1998): Idegen nyelvi mérés-és vizsgatechnika. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.
Nemzeti Alaptanterv (1995): Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.
Nemzeti Alaptanterv (2009).
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelve (1997).
Neuner, G. (2000): Die Lernenden im Blickpunkt. In: Fremdsprache Deutsch Sonderheft Trends 2000 2. pp. 38-48.
Nikolov M. (2007): A magyarországi nyelvoktatá és-fejlesztési politika. Nyelvoktatásunk a nemzetközi trendek tükrében. In: Vágó I. (szerk.). Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest:OKI

O


OECD (19949. The Curriculum redefined. Schooling for the 21.-st Century. Paris:educatio 3. 487-496.
Oksaar, E. (2003): Zweitspracherwerb. Kohlhammer Verlag, Stuttgart.
Orter, R.-Montada, L. (1987): Entwicklungspsychologie. Psychologie Verlagsunion, Weinheim.
Oxford, R. (1990): Language learning strategies:What every teacher should know. New York: Newbury House.

P


Papousek, M. (2001): Vom ersten Schrei zum ersten Wort - Anfänge der Sprachentwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation, Göttingen, Hans Huber Verlag.
Paradis, M. (19869: Bilingualism. International Encyclopedia of Education. Pergamon Press Oxford.
Paulston, C.B. (1994): Linguistic Minorities in Multilingual Settings. Implications for Language Policies. John Benjamin Publishing Company, Amsterdam-Philadelphia.
Pimsleur, P. (1966): Pimsleur Language Aptitude Battery. (PLAB). New York, Harcourt, Brace&Jovanovich.
Pinker, S. (2006): A nyelvi ösztön. Typotex Kiadó, Budapest
Pléh Cs. Kritikus periódusok a nyelv elsajátításában HTTP://WWW.PLEHCSABA.HU
Pléh Cs. (2006): A gyermeknyelv. In: Kiefer F.: A magyar nyelv. Akadémiai kiadó, Budapest.
Politzer, R-Weiss, L. (1969): The successful foreign - language teacher. Philadelphia
Polonyi T.- Mérő D. (2007): A sikeres második nyelvtanulás tényezői, Alkalmazott Pszichológia, IX, 2, 88-118.
Polonyi T.-Abari K.- Nótin Á. (2009): Mesterséges nyelvtanulás első benyomás alapján, Alkalmazott Pszichológia, XI, 1-2, 5-26.
Poór Z (szerk).(2002): Magyarország nyelvoktatáspolitikai profilja. Országjelentés. Kézirat.
Poplack, S.- Sankoff, D. (1984): Borrowing: the synchrony of integration. Linguistics 22:99-135.

R


Racsmány M. (2000) A munkamemória szerepe a megismerésben. Erdélyi Pszichológiai Szemle. 1. (2), 29-49.
Radó P. (1992): A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználta Magyarországon. In: Regio 2. 135-145.
Reich, H.H. (1986): Deutsch und Dänisch in den Schulen der dänischen Minderheit in Süd-Schleswig. In: Diskussion deutsch 90, 343-349.
Réger Z. (2002): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció - nyelvi hátrány. Soros Alapítvány MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
Reimann, B. (2002): www.mutterspracherwerb.de
Révai Nagy Lexikona (1935) (1996) Babits Kiadó, Szekszárd.
Rogers, J. (1973). Adults learning. Harmondsworth.
Ronjat, J. (1913): Le développement du langage observé chez un enfant bilingue. Paris
Rosenberg, P. (1994): Varietätenkontakt, Varietätenausgleich bei den Russlandeutschen: Orientierung für eine moderne Sprachinselforschung. In: Berend, N.-Mattheier, C.J. (szerk.): Sprachinselforschung. Eine Gedenkschrift für Hugo Jedig. Peter Lang Verlag, Franfurt am Main.

S


Schumann, A. (1995): Übungen zum Hörverstehen. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Schumann, J.H. (1978): Social and psychological factors in second language acquisition. In. Richards, J. (szerk.): Understanding second and foreign language learning: Issues and approaches. Rowley, MA. Newbury House.
Schumann, J.H. (1986): Research on the Acculturation Model for Second-Language Acquisition. In: Journal of Multilingual and Multicultural Development. 7. 379-392.
Singleton, D. (2007): How integrated is the integrated mental lexicon? In: Lengyel Zs.-Navracsics J. (szerk.): Second language lexical processes: applied linguistic and psylinguistic pesrpectives. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 3-17.
Skehan, P. (1989): Individual Differences in Second-Language Learning, Edward Arnold.
Selinker, L. (1972): Interlanguage. IRAL10:209-230.
Siebert-Ott, G.M. (2001): Frühe Mehrsprachigkeit. Max Niemeyer Verlag, Tübingen.
Singer, W. (2001): Lernen, bevor es zu spät ist. Süddeutsche Zeitung 28/29 Juli.
Skinner, B.F. (1957): Verbal behavior. New York, Appleton-Century-Crofts.
Skutnabb-Kangas, T. (1984): Bilingualism or Not: the Education of Minorities. Multilingual Matters, Avon, Cleveland.
Skutnabb-Kangas, T. (1997): Nyelvoktatás és kisebbségek. Teleki László Alapítvány Könyvtára, Budapest.
Skutnabb-Kangas, T. (1998): Oktatásügy és nyelv. Regio 3. 3-35.
Snow, C.E.- Ferguson, C.A. (Editors) (1977):Talking to children: Language input and acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Spolsky, B. (1989): Conditions for second language learning. Oxford: Oxford University Press.
Stern C.-Stern, W. (1928): Die Kindersprache.Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt (1975)
Stern, H.H. (1976): Optimal age: myth or reality. In: Canadian Modern language Review 32, 283-294.
Stiefenhöfer, H. (1995): Übungen zum Leseverstehen. In: Bausch, K.-R, Christ,H.-Krumm, H.-J. (szerk.): Handbuch Fremdsprachenunterricht, Francke Verlag, Tübingen-Basel.
Swain, M. (1986): Areview of immersion education in Canada.: Research and evaluation studies. In: Cummins, J.-Swain, M. (szerk.): Bilingualism in Education: Aspects of Theory, research and practice. London, Longman.
Szegedy-Maszák Mihály: A nemzet mint érték. Új Forrás, 1980. 4. 40-41.
Szende B. (1982): Módszertani előtanulmány a nemzetiségi nyelv és tudat vizsgálatához. Kézirat. OIK Nemzetiségi Dokumentációs Kézirattára.
Szépe Gy. (2001): Nyelvpolitika: múlt és jövő. Iskolakultúra, Pécs.

T


Taeschner, T. (1983):The Sun is Feminine. A Study on Language Acquisition in Bilingual Children. Springer, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo.
Tánczos J. (2003): Az idegen nyelv elsajátításában szerepet játszó tényezők vizsgálata. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Thürmann, E.-Otten, E. (1992):Überlegungen zur Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien für den bilingualen Fachunterricht. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung 3/2 39-55.
Tomasello, M. (2002): Az emberi megismerés kulturális gyökerei. Osiris Kiadó, Budapest.
Tomasello, M (2003). Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition. Harvard University Press.

U


Ungárné Komoly J. (1978): A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest.

V


Vámos Á. (1991): Az iskolarendszer kétnyelvűségének vizsgálati szempontjai. Iskolakultúra 1-2.
Vámos Á. (1992): Mégis, kinek az érdeke..? A tanórai kétnyelvűség vizsgálati szempontjai. Iskolakultúra 2. 11-12.
Vámos Á. (1993): Amikor a tanítás két nyelven folyik... Új Pedagógiai Szemle 11. 11-16.
Vámos Á. (1998): Honnan indul és (merre tart) a kisebbségi oktatás Köznevelés 1.
Vámos Á. (1999): Helyzetkép a nemzeti kisebbségi és kéttanítási nyelvű oktatásról. OKI Budapest.
Van Buer, J. (1980): Implizite Individualisierungsstrategien in der unterrichtlichen Lehrer-Schüler-Interaktion am Beispiel des Englischanfangsunterrichts. Göttingen.
Van Ek, J.A. (1986): Objectives for foreign language learning. Vol.:1: Scope, Strasbourg, Council of Europe.
Vigotszkij, Sz.L. (1967): Gondolkodás és beszéd. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Volterra, V.- Taeschner, T. (1978): The acquisition and development of language by bilingual children. Journal of Child Language 5, 311-326.

W


Weinreich, U. (1963). (1970): Languages in Contact. Findings and Problems. The Hague: Mouton Publications of Linguistic Circle, New York.
Wode, H. (1995). Lernen in der Fremdsprache: Grundzüge von Immersion und bilingualem Unterricht. Ismaning, Hueber.
Wode, H. (1996): Erwerb und Vermittlung von Mehrsprachigkeit. In: Goebl, H.-Nelde, H.P.- Stary, Z.-Wölck, W. (szerk.): Kontaktlinguistik-ContactLinguistik-Linguistique de contact Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. De Gruyter, Berlin.
Wode H. (2000): Mehrsprachigkeit durch bilinguale Kindergärten. (Kézirat) Kiel
www.ec.europa.eu/education/policies/lang/key/studies_en.html)
Wright, T. (1987): Roles of teachers and learners. Oxford University Press. Oxford.

Z


Zamel, V.(1982): Writing:The Process of discovering meaning. TESOL Quarterly, 16. 195-209.
Zimmer, D.E. (1988): So kommt der Mensch zur Sprache, Zürich.
Ziimermann, G. (1984): Erkundungen zur Praxis des Grammatikunterrichts. Frankfurt, Diesterweg
Zollinger, B. (1996): Die Entdeckung der Sprache. Beiträge zur Heil-und Sonderpädagogik Bern, Stuttgart, Wien.


Hivatkozások:


http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?uuid=bb21631d-0c35-4079-b4bb-85d901cc1bcf&groupId=1080 letöltve 2010

http://vajdakor.hu/tudomanyok/482-az-idegen-nyelvi-szenzitiv-periodus-es-az-idegrendszeri-plaszticitas
letöltve 2010

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00095/2005-09-ta-Bognar-Tartalom.html
letöltve 2010

http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_hu.htm
letöltve 2010

www.mta.hu
letöltve 2010

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kritikus_peri%C3%Bdus
letöltve 2010

www.oki.hu/oldal.php?tious=cikk§kod=oecd-Schuttler.Agy letöltve 2010

www.cogsci.bme.hu/.../Neuralis/%Plaszticitas%20%20Summing%20uppt
letöltve 2010

www.cogsci.bme.hu/-babarczy/orak/Szeged2005/gyereknyelvppt
letöltve 2010

www.cogsci.bme.hu/~babarczy/Orak/Szeged2005/Gyereknyelv.ppt
letöltve 2010

www.kmf.uz.ua/hun114/.../Karmacsi_Ketnyelvuseg-es-elsajatitas.pdf
letöltve 2010

http://www.aisag.ch/humor/Dokumente/Jaenckeetc/Jaencke_Das_begabte_Gehirn.pdf

http://www.vistaverde.de/news/Wissenschaft/0410/13_gehirn.php letöltve 2010

www.phil.uni-sb.de/romanistik/francescini/mehrsprachigkeit.html
, letöltve 2004

www.cns.mpg.de/institut/wissenschaft/bilingu d.xml letöltve 2004

http://www.cogsci.bme.hu/~ifekete/nyelvirelat.pdf
letöltve 2010

http://www.mtaki.hu/docs/kotel_szarka_hatarhelyzetek_2/kotel_szarka_hatarhelyzetek_2_grabovac.pdf
letöltve 2010

www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=oecd-Schuttler-Agy
letöltve 2010

www.cns.mpg.de/institut/wissenschaft/bilingu d.xml2004
letöltve 2010

http://hu.wiktionary.org/wiki/Kategória:szógyakorisági_listák
letöltve 2010

www.median.hu letöltve 2010

ec.europa.eu/education/policies/lang/key/studies_en.html letöltve 2010

http://www.nemzetpolitika.gov.hu/data/files/84158680.pdf
letöltve 2010

www.tankonyvinfo.hu
letöltve 2010

www.nepfoiskola.hu
letöltve 2010

www.eurostat.hu letöltve 2010

www.nationalreadingpanel.org