Felhasznált irodalom

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S SZ T U Ú V W X Y Z

A
Achenwall, 1759. Achenwall, Gottfried: Geschichte der heutigen vornehmsten europäischen Staaten im Grundrisse. Göttingen, 1759.
Adamik, 2001. Adamik Tamás: Római irodalom az aranykorban. Budapest, 2001.
Albert, 2006. Albert B. Gábor: Súlypontok és hangsúlyeltolódások. Középiskolai történelemtankönyvek a Horthy-korszakban. Pápa, 2006.
Albert, 2004. Albert. B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Intézet, Budapest, 2004.
B
Bajkó, 1976. Bajkó Mátyás: Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás idejében és a reformkorban. Budapest, 1976.
Bajkó, 1986. Bajkó Mátyás: A református kollégiumok történetének összehasonlító vizsgálatához. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. 13 (1986). 35-45.
Balassa, 1929. Balassa Brunó: A történelemtanítás múltja hazánkban. Pécs, 1929.
Balkányi, 1903. Balkányi Kálmán: Ifj. Péczely József. 1-2. közlemény. Irodalomtörténeti Közlemények, 1903. 3. sz. 257-273; 4. sz. 428-444.
Ballér, 1996. Ballér Endre: Tantervelméletek Magyarországon a XIX-XX. században. A tantervelmélet forrásai 17. Budapest. 1996.
Balogh, 1973. Balogh Endre: Történelem IV., a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó, Budapest 1973. hatodik kiadás (készült az 1972. évi ötödik kiadás alapján)
Báthory, 2001. Báthory Zoltán: Maratoni reform. Önkonet, 2001.
Békefi, 1909. Békefi Remig: Horváth Mihály és a magyar történetírás. Századok. 1909. 9. sz. 713-730.
Béldi, 1935. Béldi Béla: Nemzetirányítás, Budapest, 1935.; eredeti megjelenés: Nemzeti Figyelő 1935. augusztus 11., 18., 25., szeptember 1.
Béldi, 1936. Béldi Béla: Nemzetszervezés. Budapest, 1936.
Bényei, 1994. Bényei Miklós: Oktatáspolitikai törekvések a reformkori országgyűléseken. Debrecen, 2004.
Bíró, 1960. Dr. Bíró Sándor: Történelemtanításunk a XIX. század első felében. A korabeli tankönyvirodalom tükrében. Budapest, 1960.
Bolla, 1847. Bolla Márton kegyes rendi tag' Egyetemes világtörténetének főbb vonalai. Fordította Schröck Ferencz. 1-2. kötet. Pest, 1847.
Bolonyai, 2001. Bolonyai Gábor (szerk. és bev. írta): Antik szónoki gyakorlatok. Budapest, 2001.
Budai, 1800. Budai Ézsaiás: Közönséges história. Debrecen, 1800.
C
Cellarius, 1706. Christophori Cellarii: Geographia Antiqua iuxta et nova. Jéna, 1706.
Cellarius, 1718. Christophori Cellarii Smalcaldiensis Historia Universalis. Historia medii aevi. A temporibus Constantini Magni ad Constantinopolim a turcis captam deducta. Editio V. Jéna, 1718.
Cellarius, 1727. Christophori Cellarii Historia Universalis breviter et perspicue exposita. In antiquam et medii aevi ac novam divisa. Editio VII. Jéna, 1727.
Comenius, 1644. Johannes Amos Comenius: Pansophiae prodromus et conatuum pansophicorum Dilucidatio accedunt Didactica Dissertatio de sermonis latini studio. Leiden, 1644.
Comenius, 1644. Johannes Amos Comenius: Pansophiae prodromus et conatuum pansophicorum Dilucidatio accedunt Didactica Dissertatio de sermonis latini studio. Leiden, 1644.
Csibi, 2011. Csibi Norbert: Püspöki körlevelek művelődéstörténeti jelentősége. A Pécsi Egyházmegye példáján 1905-1918 között. (megjelenés alatt)
D
Danielik, 1857. Danielik János: A történet szelleme. Történet-bölcseleti értekezés. Pest, 1857.
Domanovszky, 1929. Domanovszky Sándor: Világtörténelem a katonacsászárok korától a középkori intézmények virágkoráig. A középisk. V. oszt. számára. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1929.
E
Entwurf, 1849. Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich. Bécs, 1849.
Erdélyi, 1866. Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon. Negyedik közlemény. Csengery Antal - Lónyay Menyhért (szerk.): Budapesti Szemle. V. kötet. Pest, 1866. 51-65.
F
Fináczy, 1896. Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja és jelene. Budapest, 1896.
Fináczy, 1902. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás helyzete Mária Terézia korában. 1773-1780. I-II. kötet. Budapest, 1902.
Fináczy, 1902. Fináczy Ernő: A magyarországi közoktatás helyzete Mária Terézia korában. 1773-1780. I-II. kötet. Budapest, 1902.
Fináczy, 1906. Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Budapest, 1906.
Fináczy, 1919. Fináczy Ernő: A renaissancekori nevelés története. Budapest, 1919.
Fináczy, 1926. Fináczy Ernő: A középkori nevelés története. Budapest, 1926.
Fináczy, 1927. Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története (1600-1800). Budapest, 1927.
G
Gárdonyi, 2006. Gárdonyi Máté: Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe. Budapest, 2006.
Gatterer, 1773. Gatterer, Johann Christoph: Abriß der Universalhistoriae in ihren ganze Umfamge. Göttingen, 1773.
Gesner, 1784. Johann Matthias Gesner: Primae lineae isagoges in eruditionem universalem. Nominatim philologiam, historiam, et philosophiam. Lipcse, 1784.
Gőzsy-Spannenberger, 2009.Gőzsy Zoltán - Spannenberger Norbert: „Ex minimis faciunt maxima" Kísérlettípusok a paraszti közösség ideális rendjének kialakítására felvilágosult evangélikus lelkészek munkáiban. Korall, 10. évf., 2009. 36. sz. 102-118.
Gunst, 2000. Gunst Péter: A magyar történetírás története. Csokoknai Kiadó, Debrecen, 2000.
H
Hajdu, 2009. Hajdu Péter: Az ókori irodalmi műveltség kiszorulásának stációi. In: Hajdu Péter: Irodalom, történet, titok, idegenség. Budapest, 2009. 125-150.
Havas, 1984. Cornelius Nepos: Híres férfiak. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Havas László. Budapest, 1984.
Herber, 2010. Herber Attila: A történelmi tudat formálásának eszköztára rendszerváltás előtti tankönyvekben. Történelemtanítás (XLV.) Új folyam I. 4. szám, 2010. december
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/
herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak
-eszkoztara-a-rendszervaltas-elotti-tankonyvekben-01-04-03/
Holl, 2000. Holl Béla: Laus librorum. Válogatott tanulmányok. Válogatta és szerkesztette: Monok István, Zvara Edina. Budapest, 2000.
Hóman, 1916. Hóman Bálint: Magyar pénztörténet 1000-1325. Budapest, 1916.
Hóman, 1930. Hóman Bálint: Művelődéspolitika, Budapest, 1938.
Hóman-Szekfű,1928. Hóman Bálint - Szekfű Gyula: Magyar történet. Magyar Királyi Egyetemi nyomda, Budapest, 1928.
Horváth, 1975. Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere 1945-1948. Tankönyvkiadó, Budapest, 1975.
I
Iván, 1947. Iván János: Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. Szent István Társulat, Budapest, 1947.
J
Jászai-Balanyi, 1926. Jászai Rezső - Balanyi György: Magyarország története. A középiskolák III. osztálya számára. Lampel, Budapest, 1926.
Jóvérné, 1983. Jóvérné Szirtes Ágota: Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. A legújabb kor története. Tankönyvkiadó. Második kiadás. Budapest, 1983.
K
Kardos, 1984. Kardos József: Oktatástörténet, művelődéstörténet. História. 6. évf., 1984. 2. sz. 33-34.
Kardos, 2007. Kardos József: Iskola a politika sodrásában 1945-1993. Gondolat Kiadó, Budapest, 2007.
Kardos-Kornidesz 1990. Kardos József - Kordinesz Mihály (szerk.): Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből II. 1950-1972. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Katona, 2004. Katona András: Történelemtantervek a Kádár-korszakban. In: Albert. B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Intézet, Budapest, 2004. 87-104.
Katona, 2010. Katona András: A Széchenyi-kép változásai a rendszerváltozás előtti ötödfél évtized magyar történelem tankönyveiben Történelemtanítás (XLV.) Új folyam I. 4. szám, 2010. december
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/
katona-andras-a-szechenyi-kep-valtozasai-a-rendszervaltozas-
elotti-otodfel-evtized-magyar-tortenelemtankonyveiben-01-04-05/
Katona I. A magyarországi történelemtanítás múltjából I. Történelemtanításunk hőskora, a rendszeres történelemtanítás kezdetei (1650-1806) Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kft. Budapest. 2005. szeptember, 16 l. http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekI.1.pdf
Katona II. A magyarországi történelemtanítás múltjából II. „Haza és haladás" - a nagy tanárok félévszázada. Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kft. Budapest. 2005. november, 28 l.
http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekI.1.pdf
Katona III. A magyarországi történelemtanítás múltjából III. A rendszeres történelemtanítás meghonosodása az önkényuralom és a dualizmus korának Magyarországán (1849-1902). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kft. Budapest. 2006. január, 26 l. http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekI.1.pdf
Katona IV. A magyarországi történelemtanítás múltjából IV. A századelő történelemtanítása (1902-1920) Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kft. Budapest. 2006. szeptember, 26 l.
http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekIV.1.pdf
Katona V. Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából V. A Horthy-korszak történelemtanítása (1920-1944). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. 2007. január, 30 l. http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekIV.1.pdf
Katona VI. Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VI. A rövid demokratikus átmenet és az „ötvenes évek" történelemtanítása (1945-1956). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. 2007. március http://tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Kepek_es_arckepekVI.1.pdf
Katona VII. Képek és arcképek a magyarországi történelemtanítás múltjából VII. Kitekintés a Kádár-korszak történelemtanítására (1956-1989). Tanári Kincsestár. Történelem. Raabe Kiadó Kft. 2007. szeptember
http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/
wp-content/uploads/2009/12/Kepek_es_arckepekVII..pdf
Katona-Szabolcs, 2006. Katona András-Szabolcs Ottó: Szemelvények harmadfél évszázad magyarországi történelemtanterveiből. Melléklet Szabolcs Ottó - Katona András: Történelem tantárgy-pedagógiai olvasókönyv. Dokumentumok a történelemtanítás történetének és módszertanának tanulmányozásához című munkájához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006.
http://www.tortenelemtanitas.hu/2010/03/
szemelvenyek-harmadfel-evszazad-magyarorszagi-tortenelemtanterveibol/

(2011. január 27.)
Keller, 2010. Keller Márkus: A kelet-közép-európai változat. A középiskolai tanárság professzionalizációja a 19. században Magyarországon. Korall 42. 11. (2010). 103-131.
Kéri -Varga, 2004. Kéri Katalin-Varga Attila: A pártideológia tükröződése az 1950-1953 között kiadott alsó tagozatos tankönyvekben Acta Paedagogica 11-12. 2004/1-2. 23-34.
Utasítások 1945/46 Kiegészítő utasítások az 1945/46. iskolai évre. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1945.
Klamarik, 1885. Klamarik János elnöki megnyitó beszéde. In: Szilágyi Sándor (szerk.): A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul. 3-6. napjain Budapesten tartott congressusának irományai. Budapest, 1885. 136-138.
Klamarik, 1893. Klamarik János: A magyarországi középiskolák újabb szervezete történeti megvilágítással. Budapest, 1893.
Klebelsberg, 1928. Gróf Klebelsberg Kunó: Neonacionalizmus. Atheneum, Budapest, 1928.
Kornis, 1928. Kornis Gyula: Kultúra és politika. Franklin, Budapest, 1928.
Kornis, 1927. Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777-1848. Budapest, 1927.
Kosáry-Mérei, 1945. Kosáry Domokos-Mérei Gyula: Magyarország története a szatmári békétől napjainkig. VIII. oszt. Szikra, 1945.
Köpeczi, 1975. Köpeczi Béla: A Télemaque Közép- és Kelet-Európában. In: Köpeczi Béla - Sziklay László (szerk.): Sorsotok előre nézzétek. A francia felvilágosodás és a magyar kultúra. Budapest, 17-38.
L
Lackó, 1988. Lackó Miklós: Korszellem és tudomány 1910-1945. Gondolat, Budapest, 1988.
Lischerong, 1937. Lischerong Gáspár: Pray György élete és művei. Budapest, 1937.
Losontzi, 1777. Hármas kis tükör, melly I. A' szent históriát, II. Magyar Országot, III. Erdély Országot, annak földével, polgári - állapatjával, és históriájával, gyenge elmékhez alkalmazott módon a' nemes tanulóknak summásan, de világosan elö-adja és ki mutatja. Pozsony, 1777.
Lukács, 1950. Lukács Lajos: Magyarország története. 1849­-1950. III. rész Ideiglenes Tankönyv. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1950.
M
Maday, 1927 Maday Pál: Világtörténet I. Ókor a középiskolák IV. osztálya számára. Franklin, Budapest, 1927.
Maeyer - Ewers - Geshquière - Manson - Pinsent - Quaghebeur, 2005.
Mann, 2005. Mann Miklós: Magyar oktatási miniszterek 1848-2002.Önkonet, Budapest, 2005.
Marczali, 1885. Márki Sándor: A történelmi felső oktatás. In: Szilágyi Sándor (szerk.): A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul. 3-6. napjain Budapesten tartott congressusának irományai. Budapest 1885. 154-180.
Marczali, 1899-1904. Marczali Henrik (szerk.): Nagy képes világtörténet. Budapest, 1899-1904.
Marczell-Szolomájer, 1929. Marczell Ágoston - Szolomajer Tasziló: Egyetemes történelem III. rész a gimn., reálgimn. és reáliskola VI. oszt. számára. Szent István Társulat, Budapest, 1929.
Marczell-Szolomájer, 1940. Marczell Ágoston - Szegedi Tasziló: A legújabb kor története a francia forradalomtól napjainkig. Szent István Társulat, Budapest, 1940.
Margócsy, 2005. Margócsy István: A magyar nyelv jelenléte a 18. századi iskoláztatásban. In: Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Budapest, 2005. 71-153.
Márki, 1885. Márki Sándor: Történet-tanítás. Nép- és középiskolákban. In: Szilágyi Sándor (szerk.): A Magyar Történelmi Társulat 1885. jul. 3-6. napjain Budapesten tartott congressusának irományai. Budapest, 1885. 138-154.
Mészáros, 1984. Mészáros István (szerk.): Válogatás Kornis Gyula tanterv-vonatkozású írásaiból. A tantervelmélet forrásai 3. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1984.
Mészáros, 1989. Mészáros István: A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó, Budapest-Dabas, 1989.
Mészáros, 1981. Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Mészáros István. Budapest, 1981.
Mezei, 2006. Mezei Mónika: Egyházi és világi hatalom - püspökök és királyok Tours-i Gergely leírásában. Doktori disszertáció. ELTE Történettudományi Doktori Iskola, Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Program. Budapest, 2006.
Mezey, 1979. Mezey László: Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest, 1979.
Molnár, 1881. Molnár Aladár: A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században. Budapest, 1881.
Muszka, 1974. Muszka Erzsébet: A történelem és a történeti segédtudományok oktatása egyetemünkön 1770-1848. Budapest, 1974.
N
Nagy, 1992. Nagy Péter Tibor: A magyar oktatás második államosítása. Educatio, Budapest, 1992.
Nagy-Kempelen-Bellér-Incze, 1956. Nagy Imréné-Kemplen Imre-Bellér Béla-Incze Miklós: A magyar nép története. III. 1849-1948. (ideiglenes tankönyv jegyzet gyanánt). Tankönyvkiadó, Budapest, 1956. (második kiadás)
Neigebaur, 1835. Dr. Johann Ferdinand Neigebaur: Die Preußischen Gymnasien und höheren Bürgerschulen. Berlin, 1835.
Németh, 2002. Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete. Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. Budapest, 2002.
O
Offerhaus, 1778. Offerhaus, Leonard: Compendium Historiae universalis. Pars I. Lipcse, 1778.
P
Papp, 1942. Papp László: Bolla Márton; Spányik Glicér. In: Balanyi György (szerk.): Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Budapest, 1942. 25-32; 45-53.
Pexenfelder, 1675. Pexenfelder, Michaelis: Ethica symbolica e fabularum umbris in veritatis lucem varia eruditione. 1675.
Prange, 1846. Wilhelm Prange: Der geschichtliche und geographische Unterricht in Volksschulen. Paedagogischer Jahresbericht für Deutschlands Volksschullehrer. Hrsg. Karl Nacke. I. (1846). Leipzig, 1846.
Pray, 1801. Georgius Pray: Historia regum Hungariae cum notitiis praeviis. Buda, 1801.
Pukánszky-Németh, 1996. Pukánszky Béla-Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 1996.
R
Ránki, 1963. Ránki György-Szamuely Tibor: Történelem. Az általános gimnáziumok IV. osztálya számára. Tankönyvkiadó. 1963. IV. kiadás (készült az 1962. évi 3. kiadás alapján) 211.
Ratio Educationis, 1806. Ratio Educationes Publicae totiusque rei litterariae per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. Buda, 1806.
Ratio Studiorum, 1606. Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu. Roma, 1606.
Religion, Children's literature and modernity in Western Europe 1750-2000. Ed. Jan de Maeyer, Hans-Heino Ewers, Rita Geshquière, Michel Manson, Pat Pinsent, Patricia Quaghebeur. Leuven, 2005.
Romsics, 2008.a. Romsics Ignác: Szekfű Gyula Három nemzedékéről. In: Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Osiris 2008. 195-213.
Romsics, 2008b. Romsics Ignác: A modern magyar történetírás. In: Romsics Ignác: Történelem, történetírás, hagyomány. Osiris 2008. 177-194.
Rudimenta, 1735. Rudimenta Historica sive brevis facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi. Auctore ejusdem Societatis Sacerdote. Opusculum sextum. Augsburg, 1735.
Rudimenta, 1788. Rudimenta Historica sive brevis facilisque methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi. Augsburg, 1788.
S
Sacchini, 1614. Francisco Sacchini: De ratione libros cum profectu legendi. Ingolstadt, 1614.
Sinay, 1911. Sinay Miklósnak közönséges előadásai a XVI-ik század egyháztörténetéről. Sajtó alá rendezte és magyarra fordította: Herpay Gábor. Revideálta és bevezetéssel elláta: S. Szabó József. Debrecen, 1911.
SML XIII. 5. 3. Somogy Megyei Levéltár. XIII. Családi iratok. 5. Bereczk család levéltára. 3. doboz.
Somogyi, 1942. Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. Budapest, 1942.
Soós, 2005. Soós István: II. József nyelvrendelete és a „hivatalos" Magyarország. In: Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből. Budapest, 2005. 261-301.
Spányik, 1835. Spányik Glicér: Doctrina educationis. Buda, 1835.
SZ
Szabó-Sóki, 2009. Szabó-Sóki László: A magyar oktatófilm története a kezdetektől 1931-ig. Magyar Pedagógia. 109. évf., 2009. 1. sz. 29-47.
Szabolcs, 2000. I. Szabolcs Ottó: Fejezetek a történelemtanítás történetéből. I. A kezdetektől 1868-ig. Jegyzet a Társadalom és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzéshez. Budapest, 2000.
Szabolcs, 2000. II. Szabolcs Ottó: Fejezetek a történelemtanítás történetéből. II. 1868-tól a 20. század első évtizedéig. Jegyzet a Társadalom és állampolgári ismeret szakirányú továbbképzéshez. Budapest, 2000.
Szebenyi, 1975. Szebenyi Péter: Feladatok, módszerek, eszközök. Visszapillantás a hazai történelemtanítás múltjára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1970.
Szebenyi, 1989. A rendszeres iskolai történelemtanítás és a történelemmetodika kezdetei Magyarországon (1650-1848). A szemelvényeket válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Szebenyi Péter. Budapest, 1989.
Szebenyi, 1994. Szebenyi Péter: Fejezetek a tankönyvjóváhagyás történetéből. Educatio. 3. évf., 1994. 4. sz. 599-644.
Szekfű, 1917. Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza. Budapest, 1917. (Reprint: Maecenas, Budapest, 1988.)
Szekfű, 1920. Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. „Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, 1920.
Szentpétery, 1935. Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története 1635-1935. A Pázmány Péter Tudományegyetem története IV. Budapest, 1935.
Szilágyi, 1861. Szilágyi István: A gimnáziumi oktatásügy története a magyarországi helv. Hitvallásúaknál különös tekintettel a h. h. tanároknak Pesten 1860-ban tartott egyetemes értekezletére. In: Antalfi János (szerk.): Sárospataki Füzetek. Protestáns és tudományos folyóirat. V. (1861). Sárospatak, 1861. 193-352.
Szőke, 2004. Szőke András: Apostolok jogán? In: Albert. B. Gábor: Tudatformálás vagy tudattorzítás? Kölcsey Intézet, Budapest, 2004. 65-74.
T
Tanterv, 1924. Tanterv a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák) számára. Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1924. évi július hó 24-én kelt 80.000 sz. rendeletével. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1924.
Tanterv, 1950 Ált. Tanterv az általános iskolák számára. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1220-10/1950. sz. rendelete. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1950.
Tanterv, 1950 Gimn. Tanterv az általános gimnázium számára. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1280-10/1950. sz. rendelete. Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat, Budapest, 1950.
Tanterv, 1958. Tanterv az általános iskola V-VIII. osztálya számára. A művelődési miniszter rendeletére kiadja a Tankönyvkiadó, Budapest, 1958.
Toldy, 1856. Toldy Ferenc: Jászay Pál. In: Toldy Ferenc: Irodalmi arcképei s újabb beszédei. Pest, 1856. 163-168.
Tóth, 1982. Tóth Béla: A debreceni kollégium tankönyvei a 18. században. In: Studia Litteraria. 20. kötet. Debrecen, 1982. 59-80.
U
Ujházy, 1902. Ujházy László: Egyetemes történelem. Középiskolák felső osztályai számára. I. rész. Az V. osztály részére. Budapest, 1902.
Unger, 1976. Unger Mátyás: A történelmi tudat alakulása középiskolai történelemtankönyveinkben a századfordulótól a felszabadulásig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976.
Utasítások, 1927. Utasítások a középiskolák (gimnáziumok, reálgimnáziumok, reáliskolák) tantervéhez. Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1927. évi november hó 11-én kelt 70640. sz. rendeletével. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1927.
Utasítások, 1939. ált. Általános utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez. Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1939. évi május hó 2-án kelt 133.848/1939 IX. ü.o. sz. rendeletével. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1939.
Utasítások, 1938. részl. Részletes utasítások a gimnázium és leánygimnázium tantervéhez. Kiadta a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1938. évi május hó 25-én kelt 109.646/1938 IX. sz. rendeletével. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest 1938.
Ú
Útmutatás, 1950. Módszertani útmutatás az általános iskola tantervéhez. Történelem VI-VII. Tankönyvkiadó Budapest, 1950.
Útmutatások, 1946. Részletes útmutatások az általános iskola tantervéhez. 2. füzet. Történelem. Kiadta a magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter 130.000/1946. III. ü.o.sz. rendeletével. Országos Köznevelési Tanács, Budapest, 1946.
V
Varga, 1946. Varga Zoltán: Magyarország története II. A szatmári békétől napjainkig. Kiadja az Országos Református Tanár Egyesület és az Országos Evangélikus Tanár Egyesület megbízásából Debrecen sz. kir. Város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda Vállalata. 1946.
Vaszary, 1895. Vaszary Kolos: Világtörténelem a középiskolások számára. I. kötet. Ókor. 9. kiadás. Budapest, 1895.
Vékony, 1908. Vékony István: Bolla Márton, mint történetíró. Budapest, 1908.
Vives, 1551. Vives, Juan Luis: De disciplinis libri XX. int res tomos distincti, quorum ordinem versa pagella indicabit. Leiden, 1551.
Vives, 1551. Vives, Juan Luis: De disciplinis libri XX. int res tomos distincti, quorum ordinem versa pagella indicabit. Leiden, 1551.
Vonyó, 1998. Vonyó József: Gömbös pártja. A Nemzeti Egység Országos Központjának dokumentumai (1932-1939). Budapest-Pécs, 1998.
Vonyó, 2003. Vonyó József: Gömbös Gyula - Egy politikuspálya néhány vitatott kérdése. In: A magyar történelem vitatott személyiségei 2. Budapest. 2003. 31-82.
W
Waldapfel, 1932. Waldapfel József: Katona József gimnáziumi és egyetemi tanulmányai. Irodalomtudományi Közlemények 1932. 429-431.
Z
Zeidler, 2001. Zeidler Miklós: A revíziós gondolat, Budapest, Osiris, 2001.
Zeidler, 2002. Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között, Budapest, Teleki László Alapítvány, 2002.
Zlinszky, 1897. Zlinszky Aladár: A történeti fokozatok az irodalmi tanításban. In: Volf György - Waldapfel János (szerk.): Emlékkönyv Kármán Mór huszonötéves tanári munkásságának ünnepére.: Budapest, 1897.
Zopf, 1741. Zopf, Johann Heinrich: Grundlegung der universal-historie. Bis aufs Jahr. Halle, 1741.
Zopf, 1741. Zopf, Johann Heinrich: Grundlegung der universal-historie. Bis aufs Jahr. Halle, 1741.