10. Összesített irodalomjegyzék

iDevice ikon Varga Anna - Kooperativitás és inklúzió

Arató Ferenc – Pintér Csaba – Varga Aranka (2008): Hálózat az együttnevelésért - Az integráció működőképes fejlesztési stratégiája, a lebonyolítás erősítésre szoruló területei az integrációs szempontú közoktatás-fejlesztésben. – kutatási jelentés - SuliNOVA KHT, Budapest.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve. Pécs: PTE BTK NTI.

Aronson, Elliot (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications, www.jigsaw.org

Aronson, Elliot (2009): Columbine után. Budapest: AB OVO Kiadó, 188.

Bourdieu, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó,. 268-311.

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1999): Cigány gyerekek szocializációja. Budapest: Aula. 28-33.

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung. Zeitschrift für Heilpädagogik 53. 354-361. o.

Johnson, Roger T. és David W., Holubec, E. (1990): Circles of Learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company,.

Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Kalocsainé Sántha Hajnalka – Varga Aranka (2005): Az inklúzió mint társadalmi és oktatási idea. Educatio, tavasz 204-208.

Kelman, Herbert C. (1997): A szociális befolyásolás három folyamata. In. Lengyel Zsuzsanna (vál.): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 225-233.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. 3-16.

McKinsey (2007): Mi áll a világ legsikeresebb oktatási rendszerei teljesítményének hátterében? www.oktatas.magyarorszaghonlap.hu

Potts, P. [ed.] (2003): Inclusion in the City: A Study of Inclusive Education in an Urban Setting. London, New York: Routledge Falmer,. 190.

Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. Budapest: OKI. 343-349p.

Radó Péter (2007): Méltányosság az oktatásban. Budapest: OKM. 112.

Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola: együttműködő iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. 32-41.

Varga Aranka (2006): Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In: Forray R. Katalin (szerk): Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez, Pécs: PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Varga Aranka (2010): Inkluzív társadalom és iskola. Pécs: PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék


iDevice ikon Arató Ferenc - A kooperatív alapelvek rendszere
Arató Ferenc (2011a): Egy lehetséges általános kooperatív modell alapelvrendszere (in Pécsi Tudományegyetem BTK NTI, Oktatás és Társadalom Doktori Iskola évkönyve 2011, megjelenés alatt)

Arató Ferenc (2011b): A kooperatív tanulásszervezés paradigmatikus jellege (megjelenik az Országos Neveléstudományi Konferencia 2011-es kötetében)

Arató Ferenc (2010): Egy általános kooperatív modell lehetőségéről (Iskolakultúra, 2010/1 106-116.)

Arató Ferenc - Pintér Csaba - Varga Aranka (2008): Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat rendszerszerű működésének vizsgálata, Kutatási jelentés, Budapest 220 oldal

Arató Ferenc - Varga Aranka (2005): A kooperatív hálózat működése. Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

Arató Ferenc - Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,. második kiadás (2008) Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.

Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó. 528

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után - Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Aronson, Elliot - Blaney, Nancy - Stephan, Cookie - Sikes, Jev -Snapp, Mathew (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 248

Belbin, Meredith (2003): A team, avagy az együttműködő csoport. Budapest: Edge 2000.

Benda József (2007): Örömmel tanulni. Budapest: Agykontroll kiadó.

Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 9. sz. 26-37. és 10. sz. 21-30.

Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Derdák Tibor - Varga Aranka (1996): Az iskola nyelve - idegen nyelv. Új Pedagógiai Szemle, 1996/12. sz.

Derdák Tibor - Varga Aranka (2003): A hátrányos helyzet tartósodása, Educatio, 2003/4.

Falus Iván - Kotschy Beáta (2006): Kompetencia alapú tanárképzés : divatos jelszó vagy a megújulás eszköze? in Pedagógusképzés 2006/3-4. 67-75.

Fazekas Károly - Köllő János - Varga Júlia szerk. (2008) Zöld könyv - A magyar közoktatás megújításáért. Budapest: ECOSTAT.

Forgács József (szerk.) (2003) Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó

Foucault, Michel (1994): A szubjektum és a hatalom. Pompeji, 1994. 1-2. 177-187.

Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó

Goleman, Daniel (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest: Edge 2000

Gordon, Thomas (1989): TET - A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó.

Gordon, Thomas (2001): Tanítsd gyermeked (ön)fegyelemre! Budapest: Assertiv.

Horváth Attila (1995): Kooperatív technikák - Hatékonyság a nevelésben. Budapest: IFA.

Johnson, Roger T. - Johnson, David W. (1992): Creative Controversy - Intellectual Challenge in the Classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Johnson, David W. - Johnson, Roger T. (1994A):. Leading the Cooperative School (2nd ed.). Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Johnson, Roger T. - Johnson, David W. (1994B): An Overwiew of Cooperative Learning. In J. Thousand, Jacqueline S. - Villa, Richard A. - Nevin, Ann I. (Eds): Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T. - Johson, David W. (1999): Learning Together and Alone. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Johnson, David W., Johnson, RogerT., Holubec, Ed., & Roy, P. (1984): Circles of Learning, Alexandria,

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Stanne, Mary Beth (2000.): Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Minnesota: University of Minnesota.

Kagan, Spencer. (1990): The Structural Approahces to Cooperative Learning. Edutcation Leadership, 1989. december-1990. január 12-15. oldal)

Kagan, Spencer (2001a): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Kagan, Spencer. (2001b) Kagan Structures and Learning Together - What is the Difference? Kagan Online Magazine, 2001, nyári száma

Kagan, Spencer (2005): Rethinking Thinking. Kagan Online Magazine. www.kaganonline.com/KaganClub/index.html)

Kagan, Spencer - Kagan, Miguel(2009): Kagan Cooperative Learning. San Clemente: Kagan Publishing Company.

Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén - romák a munkaerő-piacon és az iskolában. Budapest: Osiris Kiadó

Kézdi Gábor - Surányi Éva (2008): Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai. Budapest: Educatio Kht. 130.

Kuhn, Thomas S. (1970): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The Universitiy of Chicago Press

Kuhn, Thomas S. (2002): A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris Kiadó

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 3-15. oldal

Nagy József (2007): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia (Szeged: Mozaik)

Nissen, Peter - Iden, Uwe (1999): Moderátoriskola. Budapest: Műszaki Könyvkiadó..

Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Budapest: Akadémia Kiadó.

Rogers, Carl (2002): A személyes kapcsolat mint a tanulás serkentője. In Gyermekközpontú iskola (szerk. Klein Sándor). Budapest: Edge 2000 Kft. 15-38.

Rogers, Carl (2004.): Az igazán fontos tanulás a terápiában és az oktatásban in Valakivé válni - A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 2004. 347-368. oldal

Slavin, Robert E. (1977). Student Learning Teams and Scores Adjusted for Past Achievement: A Summary of Field Experiments. Baltimore: Johns Hopkins University, Center for Social Organization of Schools.

Slavin, Robert E. (1978A). Student Teams and Comparison Among Equals: Effects on Academic Performance and Student Attitudes. Journal of Educational Psychology, 70/4, 532-538. oldal

Slavin, Robert E. (1978B). Effects of Student Teams and Peer Tutoring on Academic Achievement and Time On-task. Journal of Experimental Education, 48/4, 252-257. oldal

Slavin, Robert E.. (1979) Effects of Biracial Learning Teams on Cross-racial Friendships. Journal of Educational Psychology, 71., 381-387.

Slavin, Robert E. (1980) Using Student Team Learning. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Slavin, Robert E. (1983) Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, Robert E. (1995) Cooperative learning theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Slavin, Robert E. - Karweit, N. A. (1981). Cognitive and Affective Outcomes of an Intensive Student Team Learning Experience. Journal of Experimental Education, 50, 29-35. oldal

Wenglinsky, Harold (2000.): How teaching matters - Bringing the classroom back into discussion of teacher quality. Princeton: Education Testing Service.

Wenglinsky, Harold (2002): How Schools Matter: The Link Between Teacher Classroom Practices and Student Academic Performance. Education Policy Analysis Archives, 10/12.iDevice ikon Varga Anna - A kooperatív alapelvek érvényesülését támogató struktúrák és szerepek

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve. Pécs: PTE BTK NTI.

Aronson, Elliot – Blaney, Nancy – Stephan, Cookie – Sikes, Jev –Snapp, Mathew (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications

Aronson Elliot (2009): Columbine után. Budapest: AB OVO Kiadó. 188.

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Terézia (2003): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV, Pécs: Pécsi Tudományegyetem, BTK Tanárképző Intézet.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK.

Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon II. Új Pedagógiai Szemle, 10. 21-30. oldal

Johnson, Roger T.és David W., (1994): An Overview of Cooperative Learning in: J. Thousand, A. Villa and A. Nevin (Eds), Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T.és David W., Holubec, E. (1990): Circels of Learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Spencer Kagan, Spencer (20010): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Új Pedagógiai Szemle 12.

Varga Aranka (2006): Kooperatív tanulás a szakképző intézményekben. Budapest: Nemzeti Szakképzési Intézet.

Varga Aranka (2011): Inklúzió a gyakorlatban In: Bencén Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. 496-503.


iDevice ikon Arató Ferenc - Csoportalakítás és csoportfejlesztés kooperatív tanulásszervezéssel hallgatói csoportokban
Arató Ferenc - Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve - Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe (első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.)

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után - Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó

Goleman, Daniel (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest: Edge 2000

Johnson, Roger T. - Johnson, David W (1989): Cooperation and Competition: Theory and Practice. Edina: Interaction Book Company

Johnson, Roger T. - Johnson, David W. (1994): An Overwiew of Cooperative Learning. In J. Thousand, Jacqueline S. - Villa, Richard A. - Nevin, Ann I. (Eds): Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T. - Johson, David W. (1999): Learning Together and Alone. Allyn and Bacon, Massachusetts

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Stanne, Mary Beth (2000.): Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Minnesota: University of Minnesota.

Kulik, C. L. C. - Kulik, J. A. (1982): Effects of ability grouping on secondary school students: A meta-analysis of evaluation findings. American Educational Research Journal, 19(3), 415-428.

Kagan, Spencer (2001a): Kooperatív tanulás (Önkonet, Budapest)

Kagan, Spencer - Kagan, Miguel (2009): Kagan Cooperative Learning. San Clemente: Kagan Publishing Company.

Lou, Y. - Abrami, P. C. - Spence, J. C. - Paulsen, C. - Chambers, B., - d'Apollonio, S. (1996): Within-class grouping: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 423-458.

Marzano, R. - Pickering, D. - Pollock, J. (2001): Classroom Instructions that Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Alexandra: Assotiation for Supervision and Curriculum Development.

Oakes, J. (1985): Keeping track: How schools structure inequality. New Haven: Yale University Press.

Slavin, Robert E. (1983): Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, Robert E. (1995): Cooperative learning theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Ziegler, S. (1981): The Effectiveness of Cooperative Learning Teams for Increasing Cross-Ethnic Friendship: Additional Evidence. Human Organization. 40. 264-268.

Takács Valéria (2008): A kód. in Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában.. Arató Ferenc szerk. Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht. 13-16. oldal)


iDevice ikon Arató Ferenc - A kooperatív tanulásszervezés alkalmazása során használatos attitűdökről

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe (első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.)

Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó. 528

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 248

Ciarrochi, Joseph – Forgas, Joseph P. – Mayer, John D. (2004): Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Budapest: Kairosz Kiadó.

Dienes Zoltán (1999): Építsük fel a matematikát. Budapest: SHL Hungary.

Falus Iván – Kotschy Beáta (2006): Kompetencia alapú tanárképzés : divatos jelszó vagy a megújulás eszköze? Pedagógusképzés 2006/3-4. 67-75.

Gordon, Thomas (1989): TET - A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó

Gordon, Thomas (2001): Tanítsd gyermeked (ön)fegyelemre! Budapest: Assertiv Kiadó

Mérő László (2002): Új észjárások. Budapest: Tericum

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? – Kostruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Nahalka István szerk. (2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése – Hatékony tanulás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet.

Rogers, Carl (2004): Az igazán fontos tanulás a terápiában és az oktatásban in Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 347-368. oldal

Rogers, Carl (2002) A személyes kapcsolat mint a tanulás serkentője. In Klein Sándor szerk., Budapest: Edge 2000 Kft. 15–38. oldal Gyermekközpontú iskola

Rosenberg, Marshall B. (2005): Nonviolent Communication: A Language of Life. Encinitas: PuddleDancer Press.

Takács Valéria (2008): A kód. in Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában.. Arató Ferenc szerk. Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht. 13-16. oldal

Tenenbaum, Samuel (2004): Carl Rogers és a nondirektív tanulás. In: Carl Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 373–388. oldal


iDevice ikon Dévényi Anna - Együtt-tanulás és együtt-tanítás a történelem tanárképzésben - egy kezdő kooperáló botladozásainak tanulságai

Arató Ferenc – Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Budapest: Educatio.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs-Budapest: Pécsi Tudományegyetem.

F. Dárdai Ágnes (2006): A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái. In: F. DárdaiTörténelmi megismerés-történelmi gondolkodás. A történelem tanári továbbképzés kiskönyvtára XLI. Budapest: ELTE-MTT. I. kötet 59-74. Ágnes:

Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. Forrásközpontú történelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.


iDevice ikon Mrázik Julianna - A kooperatív tanulásszervezés implementációja a tanárképzés kurzusain - képzésreflexió és változó oktatószerep

Arató Ferenc – Varga Aranka (2005): A kooperatív hálózat működése. Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék., második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.

Árki Mariann (2011): Metakognitív tudatosság a tanulás-tanítás folyamatában. Szakdolgozati portfólió. Pécsi Tudományegyetem

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat.

Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. J. (1998): History of Theory and Research: Social Interdependence Theory. Cooperation in the classroom. Boston: Allyn and Bacon.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság eredményesség és méltányosság. Új pedagógiai Szemle, 54. évf. 12.sz. 3-15.

Mrázik Julianna (2010.) A tanárok hangja – Hogyan vélekednek hivatásukról a pedagógusok? Budapest: Ad Librum Kiadó.

Nagy József (2005): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. Iskolakultúra, 15. évf. 6-7. sz. MIII-MXI.

Zsolnai József – Zsolnai László (1987.): Mi a baj a pedagógiával? Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.