7. MRÁZIK JULIANNA: A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS IMPLEMENTÁCIÓJA A TANÁRKÉPZÉS KURZUSAIN – KÉPZÉSREFLEXIÓ ÉS A VÁLTOZÓ OKTATÓSZEREP

iDevice ikon Célok
A Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében a 2010/2011. tanév tavaszi félévében TÁMOP 8 pályázat keretében egy oktatói csoport kooperatív tanulásszervezési eljárásokat sajátított el és ezt a jártasságot saját szemináriumain alkalmazta. A tanulmány azokat a reflexiókat veszi sorra, amelyek a kooperatív módon megszervezett kurzusok során keletkeztek a tanárképzés kurzusain - ezúttal az oktatói szerepre fókuszálva. A tanulmány első része a kurzusokat veszi sorra, amelyeken a tanulásszervezés kooperatív módon történt, majd az itt tapasztaltakra reflexiók következnek, valamint résztvevő hallgatói visszajelzések. Befejezésül egy lehetséges szakma-leírást (kompetencia-listát, professziógramot), szakmai fogódzó gyanánt ajánl a szerző.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Varga Aranka (2005): A kooperatív hálózat működése. Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék., második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.

Árki Mariann (2011): Metakognitív tudatosság a tanulás-tanítás folyamatában. Szakdolgozati portfólió. Pécsi Tudományegyetem

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Budapest: Gondolat.

Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E. J. (1998): History of Theory and Research: Social Interdependence Theory. Cooperation in the classroom. Boston: Allyn and Bacon.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság eredményesség és méltányosság. Új pedagógiai Szemle, 54. évf. 12.sz. 3-15.

Mrázik Julianna (2010.) A tanárok hangja – Hogyan vélekednek hivatásukról a pedagógusok? Budapest: Ad Librum Kiadó.

Nagy József (2005): A hagyományos pedagógiai kultúra csődje. Iskolakultúra, 15. évf. 6-7. sz. MIII-MXI.

Zsolnai József – Zsolnai László (1987.): Mi a baj a pedagógiával? Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat.


 8 TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program)