1. VARGA ARANKA: KOOPERATIVITÁS ÉS INKLÚZIÓ

iDevice ikon Célok
A kooperatív tanulásszervezést a következőkben a szerint tekintjük át, hogy az esélyegyenlőséget biztosító inkluzív iskola szemléleti hátterét és gyakorlati megvalósulását eszközrendszerével miként támogatja. Ehhez elsőként olyan alapfogalmak tisztázására vállalkozunk, melyek az esélyegyenlőség, az inklúzió és a minőségi oktatási környezet témaköréhez illeszkednek. Ezt követően a kooperativitás és az inkluzivitás összekapcsolódásának iskolai megjelenésére pillantunk rá. Majd elemezzük a minőségi oktatási környezetet hármas egységében, és megnézzük, hogy a kooperatív tanulásszervezés hogyan segíti ennek működtetését. Végül a szociális befolyásolás egyes szintjeit a szerint tekintjük át, hogy az internalizáció szintjét a kooperáció eszközrendszerével hogyan lehet elérni. A fenti gondolatmenet azt szolgálja, hogy átlássuk, hogy az esélyegyenlőséget és a minőségi oktatást szolgáló inkluzív rendszer ugyan egy fontos szemléleti keret, azonban a napi szinten történő működtetéshez szükség van az - elméleten és gyakorlaton alapuló - kipróbált eszközrendszerre, például a kooperatív tanulásszervezésre.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Pintér Csaba – Varga Aranka (2008): Hálózat az együttnevelésért - Az integráció működőképes fejlesztési stratégiája, a lebonyolítás erősítésre szoruló területei az integrációs szempontú közoktatás-fejlesztésben. – kutatási jelentés - SuliNOVA KHT, Budapest.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve. Pécs: PTE BTK NTI.

Aronson, Elliot (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications, www.jigsaw.org

Aronson, Elliot (2009): Columbine után. Budapest: AB OVO Kiadó, 188.

Bourdieu, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Budapest: Gondolat Kiadó,. 268-311.

Forray R. Katalin – Hegedűs T. András (1999): Cigány gyerekek szocializációja. Budapest: Aula. 28-33.

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung. Zeitschrift für Heilpädagogik 53. 354-361. o.

Johnson, Roger T. és David W., Holubec, E. (1990): Circles of Learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company,.

Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Kalocsainé Sántha Hajnalka – Varga Aranka (2005): Az inklúzió mint társadalmi és oktatási idea. Educatio, tavasz 204-208.

Kelman, Herbert C. (1997): A szociális befolyásolás három folyamata. In. Lengyel Zsuzsanna (vál.): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 225-233.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. 3-16.

McKinsey (2007): Mi áll a világ legsikeresebb oktatási rendszerei teljesítményének hátterében? www.oktatas.magyarorszaghonlap.hu

Potts, P. [ed.] (2003): Inclusion in the City: A Study of Inclusive Education in an Urban Setting. London, New York: Routledge Falmer,. 190.

Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban  In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról.  Budapest: OKI. 343-349p.

Radó Péter (2007): Méltányosság az oktatásban. Budapest: OKM. 112.

Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola: együttműködő iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. 32-41.

Varga Aranka (2006): Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In: Forray R. Katalin (szerk): Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez, Pécs: PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Varga Aranka (2010): Inkluzív társadalom és iskola. Pécs: PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék