2. ARATÓ FERENC: A KOOPERATÍV ALAPELVEK RENDSZERE

iDevice ikon Célok
Ebben a fejezetben a kooperatív tanulásszervezés általános modelljének kulcselemeit ismertetem: a strukturális kooperatív alapelveket. A kooperatív alapelvekkel kapcsolatos általános ismérveket mutatom be, majd az alapelvek szerepét a kooperatív tanulásszervezés megkülönböztetésében és kialakításában. Az alapelvek rendszerét itt most az oktatói adaptációt elősegítendő írom le. A végén az adaptáció szempontjából néhány fontos és tipikus helyzetet elemzek annak érdekében, hogy az adaptációt végző oktató képet kaphasson az adaptáció során előforduló tipikus helyzetekről, állapotokról, kérdésfelvetésekről - itt most csak az alapelvekkel kapcsolatban.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc (2011a): Egy lehetséges általános kooperatív modell alapelvrendszere (in Pécsi Tudományegyetem BTK NTI, Oktatás és Társadalom Doktori Iskola évkönyve 2011, megjelenés alatt)

Arató Ferenc (2011b): A kooperatív tanulásszervezés paradigmatikus jellege (megjelenik az Országos Neveléstudományi Konferencia 2011-es kötetében)

Arató Ferenc (2010): Egy általános kooperatív modell lehetőségéről (Iskolakultúra, 2010/1 106-116.)

Arató Ferenc – Pintér Csaba – Varga Aranka (2008): Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat rendszerszerű működésének vizsgálata, Kutatási jelentés, Budapest 220 oldal

Arató Ferenc - Varga Aranka (2005): A kooperatív hálózat működése. Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,. második kiadás (2008) Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.

Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó. 528

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Aronson, Elliot – Blaney, Nancy – Stephan, Cookie – Sikes, Jev –Snapp, Mathew (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 248

Belbin, Meredith (2003): A team, avagy az együttműködő csoport. Budapest: Edge 2000.

Benda József (2007): Örömmel tanulni. Budapest: Agykontroll kiadó.

Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon. Új Pedagógiai Szemle, 2002. 9. sz. 26–37. és 10. sz. 21–30.

Csapó Benő (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Derdák Tibor – Varga Aranka (1996): Az iskola nyelve – idegen nyelv. Új Pedagógiai Szemle, 1996/12. sz.

Derdák Tibor – Varga Aranka (2003): A hátrányos helyzet tartósodása, Educatio, 2003/4.

Falus Iván – Kotschy Beáta (2006): Kompetencia alapú tanárképzés : divatos jelszó vagy a megújulás eszköze? in Pedagógusképzés 2006/3-4. 67-75.

Fazekas Károly – Köllő János – Varga Júlia szerk. (2008) Zöld könyv – A magyar közoktatás megújításáért. Budapest: ECOSTAT.

Forgács József (szerk.) (2003) Az érzelmek pszichológiája. Budapest: Kairosz Kiadó

Foucault, Michel (1994): A szubjektum és a hatalom. Pompeji, 1994. 1–2. 177–187.

Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó

Goleman, Daniel (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest: Edge 2000

Gordon, Thomas (1989): TET - A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó.

Gordon, Thomas (2001): Tanítsd gyermeked (ön)fegyelemre! Budapest: Assertiv.

Horváth Attila (1995): Kooperatív technikák – Hatékonyság a nevelésben. Budapest: IFA.

Johnson, Roger T. – Johnson, David W. (1992): Creative Controversy – Intellectual Challenge in the Classroom. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Johnson, David W. – Johnson, Roger T. (1994A):. Leading the Cooperative School (2nd ed.). Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Johnson, Roger T. – Johnson, David W. (1994B): An Overwiew of Cooperative Learning. In J. Thousand, Jacqueline S. – Villa, Richard A. – Nevin, Ann I. (Eds): Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T. – Johson, David W. (1999): Learning Together and Alone. Massachusetts: Allyn and Bacon.

Johnson, David W., Johnson, RogerT., Holubec, Ed., & Roy, P. (1984): Circles of Learning, Alexandria,

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Stanne, Mary Beth (2000.): Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Minnesota: University of Minnesota.

Kagan, Spencer. (1990): The Structural Approahces to Cooperative Learning. Edutcation Leadership, 1989. december-1990. január 12-15. oldal)

Kagan, Spencer (2001a): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Kagan, Spencer. (2001b) Kagan Structures and Learning Together – What is the Difference? Kagan Online Magazine, 2001, nyári száma

Kagan, Spencer (2005): Rethinking Thinking. Kagan Online Magazine. www.kaganonline.com/KaganClub/index.html)

Kagan, Spencer – Kagan, Miguel(2009): Kagan Cooperative Learning. San Clemente: Kagan Publishing Company.

Kertesi Gábor (2005): A társadalom peremén – romák a munkaerő-piacon és az iskolában. Budapest: Osiris Kiadó

Kézdi Gábor – Surányi Éva (2008): Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai. Budapest: Educatio Kht. 130.

Kuhn, Thomas S. (1970): The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The Universitiy of Chicago Press

Kuhn, Thomas S. (2002): A tudományos forradalmak szerkezete. Budapest: Osiris Kiadó

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. sz. 3–15. oldal

Nagy József (2007): Kompetenciaalapú kritériumorientált pedagógia (Szeged: Mozaik)

Nissen, Peter – Iden, Uwe (1999): Moderátoriskola. Budapest: Műszaki Könyvkiadó..

Réger Zita (1990): Utak a nyelvhez. Budapest: Akadémia Kiadó.

Rogers, Carl (2002): A személyes kapcsolat mint a tanulás serkentője. In Gyermekközpontú iskola (szerk. Klein Sándor). Budapest: Edge 2000 Kft. 15–38.

Rogers, Carl (2004.): Az igazán fontos tanulás a terápiában és az oktatásban in Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 2004. 347-368. oldal

Slavin, Robert E. (1977). Student Learning Teams and Scores Adjusted for Past Achievement: A Summary of Field Experiments. Baltimore: Johns Hopkins University, Center for Social Organization of Schools.

Slavin, Robert E. (1978A). Student Teams and Comparison Among Equals: Effects on Academic Performance and Student Attitudes. Journal of Educational Psychology, 70/4, 532-538. oldal

Slavin, Robert E. (1978B). Effects of Student Teams and Peer Tutoring on Academic Achievement and Time On-task. Journal of Experimental Education, 48/4, 252-257. oldal

Slavin, Robert E.. (1979) Effects of Biracial Learning Teams on Cross-racial Friendships. Journal of Educational Psychology, 71., 381-387.

Slavin, Robert E. (1980) Using Student Team Learning. Baltimore: The Johns Hopkins University.

Slavin, Robert E. (1983) Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, Robert E. (1995) Cooperative learning theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Slavin, Robert E. – Karweit, N. A. (1981). Cognitive and Affective Outcomes of an Intensive Student Team Learning Experience. Journal of Experimental Education, 50, 29-35. oldal

Wenglinsky, Harold (2000.): How teaching matters – Bringing the classroom back into discussion of teacher quality. Princeton: Education Testing Service.

Wenglinsky, Harold (2002): How Schools Matter: The Link Between Teacher Classroom Practices and Student Academic Performance. Education Policy Analysis Archives, 10/12.