Nyelvtan

Az ige
A kijelentő mód igeidői A jelen idejű igék

A cselekvés irányulása szerint megkülönböztetünk tárgyas és tárgyatlan igéket. A cselekvőnek és a cselekvésnek egymáshoz való viszonya alapján megkülönböztetünk cselekvő, visszaható és szenvedő igealakokat. Az igealakok kifejezik a cselekvés módját és idejét, valamint a cselekvő számát és személyét.

A beás nyelvben öt igemód van: kijelentő mód, feltételes mód, kötőmód, felszólító mód és tiltó mód.

A kijelentő mód igeidői

 

Fő idők

Mit fejez ki?

Képzése

Példák

Jelen idő

A cselekvés és a közlés ideje egybeesik

Általános érvényű megállapítás

ld. jelen idejű igeragozás

Ásztăz mă szîmc binyé.
Ma jól érzem magam.

Sjé făsjéc în iskulă?
Mit csináltok az iskolában?

Múlt idő

folyamatos múlt idő

Történetek valamint a közelmúltban végbement cselekvések elbeszélése

 

Az igetőhöz az "á" ill. "e" időjelet és a megfelelő személyragot kapcsoljuk.

Átunsj învăcám. Akkor (éppen) tanultam.

összetett múlt idő

A múltban befejezett cselekvés

Az "áve" "birtokolni" segédige hangsúlytalan alakjaival /ám, áj, o, ány, ác, or/ és a főige befejezett melléknévi igenevével képezzük.

Mult ám învăcát. Sokat tanultam.


Jövő idő
A beszéd pillanata után bekövetkező cselekvést jelö

Az oj, vij, o, ony, vic, or segédigével és az ige főnévi igenevével képezzük.

 

Mistyirică oj fi. Tanárnő leszek.

Mînyi ony merzsjé lá voj. Holnap elmegyünk hozzátok.

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A jelen idejű igék

A jelen idő: egyszerű igealak.

Az egyes ill. többes szám 3. személyű igealakok hím- és nőnemben megegyeznek.

A visszaható ige ragozása abban tér el a cselekvő igék ragozásától, hogy az igealakot megelőzi / a felszólító módban követi / a visszaható névmás.

Pl.:

cselekvő ige

visszaható ige

mănînkă eszik

sză dusjé megy

jo mănînk

tu mănînsj

jél mănînkă

noj mănkăny

voj mănkăc

jéj mănînkă

 

jo mă duk

tu tyé dusj

jél sză dusjé

noj nyé dusjény

voj vă dusjéc

jéj sză dusjé

A leggyakrabban használt igék ragozása kijelentő mód jelen időben:

A négy ragozási csoport alapja az ige jövő idejű alakja (ld. jövő idő).
I.

alszik

mă kulk

tyé kulsj

sză kulkă

nyé kulkăny

vă kulkăc

sză kulkă

dolgozik

lukru

lukrij

lukră

lukrăny

lukrăc

lukră

él

kuszt

kuszc

kusztă

kusztăny

kusztăc

kusztă

felkel

mă szkol

tyé szkoly

sză szka

nyé szkulăny

vă szkulăc

sză szka

játszik

mă zsok

tyé zsosj

sză zsa

nyé zsukăny

vă zsukăc

sză zsa

kap

kápăt

kápic

kápătă

kăpătăny

kăpătăc

kápătă

mosakodik

mă szpăl

tyé szpély

sză szpá

nyé szpălăny

vă szpălăc

sză szpá

néz

mă ujt

tyé ujc

sză ujtă

nyé ujtăny

vă ujtăc

sză ujtă

olvas

umăr

umărj

umără

umărăny

umărăc

umără

segít

ázsut

ázsuc

ázsu

ázsutăny

ázsutăc

ázsu

táncol

zsok

zsosj

zsa

zsukăny

zsukăc

zsa

tanul

învăc

învéc

învá

învăcăny

învăcăc

învá

vetkőzik

má lápăd

tyé lápizsj

sză lápădă

nyé lăpădăny

vă lăpădăc

sză lápădă

II.

esik

kád

kázsj

kágyé

kăgyény

kăgyéc

kágyé

hallgat

ták

tásj

tásjé

tăsjény

tăsjéc

tásjé

lakik/ ül

săd

săz

ságyé

săgyény

săgyéc

ságyé

lát

văd

véz/vézsj

vegyé

vigyény

vigyéc

vegyé

tud/képes

pot

poc

patyé

putyény

putyéc

patyé

tölt

umplu

umplyij

umplă

umplăny

umplăc

umplă

vág

táj

táj

tá

tijény

tijéc

tá

III.

csinál

fák

fásj

fásjé

făsjény

făsjéc

fásjé

elad

vînd

vînzsj

vingyé

vingyény

vingyéc

vingyé

ért

prisjép

prisjépj

prisje

prisjipény

prisjipéc

prisje

főz

férb

férbj

ferbé

firbény

firbéc

ferbé

ír

szkrju

szkrij

szkri

szkrijény

szkrijéc

szkri

iszik

bjau

bej

be

bijény

bijéc

be

megy

mă duk

tyé dusj

sză dusjé

nyé dusjény

vă dusjéc

sză dusjé

megy

mérg

mérzsj

merzsjé

mirzsjény

mirzsjéc

merzsjé

mond

zîk

zîsj

zîsjé

zîsjény

zîsjéc

zîsjé

nevet

rîd

rîzsj

rîgyé

rîgyény

rîgyéc

rîgyé

sír

plîng

plînzsj

plînzsjé

plînzsjény

plînzsjéc

plînzsjé

szeret

plák

plásj

plásjé

plăsjény

plăsjéc

plásjé

tesz

puj

puj

punyé

punyény

punyéc

punyé

üt

bát

bác

bátyé

bătyény

bătyéc

bátyé

IV.

beszél

szfătijészk

szfătijésty

szfătijestyé

szfătijény

szfătijéc

szfătijestyé

dob

zvărlyészk

zvărlyésty

zvărlyestyé

zvărlyiny

zvărlyic

zvărlyestyé

érez

szîmc

szîmc

szîmcă

szîmcăny

szîmcăc

szîmcă

forráz

upărészk

upărésty

upărestyé

upăriny

upăric

upărestyé

gondol

gîngyészk

gîngyésty

gîngyestyé

gîngyiny

gîngyic

gîngyestyé

hall

áhud

áhuz

áhugyé

áhuzîny

áhuzîc

áhugyé

indul

purnyészk

purnyésty

purnyestyé

purnyiny

purnyic

purnyestyé

jön

vju

vij

vinyé

vinyiny

vinyic

vinyé

szór

răszăp

răszépj

răsze

răszăpiny

răszăpic

răsze

unatkozik

mă urăszk

tyé urésty

sză urestyé

nyé urîny

vă urîc

sză urestyé

Rendhagyó ragozású igék:

ad

dau

dáj

dăgyény

dăgyéc

áll

sztau

sztáj

sztă

sztătyény

sztătyéc

sztă

birtokol v.mit

ám

áj

á

ávény

ávéc

á

iszik

bjau

bej

be

bijény

bijéc

be

van

misz

jésty

ăj/jestyé

nyisz

vic

ăsz/jestyé

vesz

jau

jej

je

lony

loc

je

Megjegyzés:

  • Az igék többes szám 3. személyű alakja nem minden beás nyelvterületen -ăny, -ény, -îny, helyenként ăm, -ém, -îm. Ugyanígy eltérő a "beszélni" ige használata is. Lehet: szfătijészk ill. szfătészk.
  • A "menni" igét a beás nyelvben két igével is ki tudjuk fejezni. A köznyelvben e két ige használata /"sză dusjé", "merzsjé"/ keveredik. A legáltalánosabb használata: jo mă duk, tu tyé dusj, jél merzsjé, noj mirzsjény, voj mirzsjéc, jéj merzsjé.
  • A szótár részben a továbbiakban a következő alakokat adom meg:

1. az ige kijelentő módú jelen idejű ragozása dolgozik /1. lukru, lukrij, lukră, lukrăny, lukrăc, lukră/

2. az ige kijelentő mód jövő idejű egyes szám 3. személyű alakja /főnévi igenév/ /2. /o/ lukrá/ dolgozni fog - zárójelben a jövő idő egyes szám 3. személyű segédigéje

3. az ige kötőmód egyes szám 3. személyű alakja /3. sză lukré/ hogy dolgozzon

4. az ige folyamatos múlt idejű egyes szám 3. személyű alakja /4. lukrá/ /akkor éppen/ dolgozott

5. a befejezett melléknévi igenév /összetett múlt idő /5. lukrát/ dolgozott

A zárójel végén található római szám az ige igeragozási csoportját jelöli.

 

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011