Irodalomjegyzék

iDevice ikon Irodalomjegyzék

Arató FerencPintér CsabaVarga Aranka (2008): Hálózat az együttnevelésért - Az integráció működőképes fejlesztési stratégiája, a lebonyolítás erősítésre szoruló területei az integrációs szempontú közoktatás-fejlesztésben. – kutatási jelentés - SuliNOVA KHT, Budapest.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2004): Együttműködés az együttnevelésért. Educatio, 3.

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve. PTE BTK NTI, Pécs

Aronson Elliot (2009): Columbine után. AB OVO Kiadó, Budapest 188.

Balázsi Ildikó – Ostorics László – Szalay Balázs – Szepesi Ildikó (2010): Összefoglaló jelentés – PISA 2009. Oktatási Hivatal, Budapest. 47-63.

Banks, J. A. (1997): Multicultural Education: Characteristics and Goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks, (Eds.). Multicultural Education: Issues and Perspectives. Allyn and Bacon, Boston. 3-31.

Bourdieu, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest. 268-311.

Center for Studies on Inclusive Education (2010), www.CSIE.org.uk

Coleman, J. S. (1997): Család, iskola, szociális tőke. (Illés Péter ford.) In: Kozma Tamás (2004, szerk.): Oktatás és társadalom. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 152-156.

Forray R. Katalin – Cs. Czachesz Erzsébet – Lesznyák Márta (2001): Multikulturális társadalom – interkulturális nevelés. IN: Báthori Zoltán – Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris, Bp. 2001.

Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (1999): Cigány gyerekek szocializációja. Aula, Bp. 28-33.

Forray R. Katalin - Kozma Tamás (1998) Kleine Grundschulen in Ungarn. In: Fickermann, D., Weishaupt, H., Zedler, P. eds..: Kleine Grundschulen in Europa, Weinheim, Basel, Frankfurt, Wien

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. OKI – Új Mandátum Kiadó, Budapest.

Havas Hábor (2008): Esélyegyenlőség, deszegregáció. Fazekas Károly-Köllő János-Varga Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Miniszterelnöki Hivatal, Budapest. 121-138.

Hinz, Andreas (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung. Zeitschrift für Heilpädagogik 53. 354-361. o.

Kagan, Spencer (1994): Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan Publishing.

Kalocsainé Sántha Hajnalka – Varga Aranka (2005): Az inklúzió mint társadalmi és oktatási idea. Educatio, tavasz 204-208.

Kelman Herbert C. (1997): A szociális befolyásolás három folyamata. In. Lengyel Zsuzsanna (vál.): Szociálpszichológia. Osiris, Budapest 225-233.

Lannert Judit (2003): Differenciálás és szelekció a magyar iskolákban. Iskolakultúra 1. 70-73.

Lannert Judit (2004): Hatékonyság, eredményesség, méltányosság. Új Pedagógiai Szemle, 12. 3-16.

McKinsey (2007): Mi áll a világ legsikeresebb oktatási rendszerei teljesítményének hátterében? www.physx.u-szeged.hu/modszertan/_private/McKinsey_Magyar.pdf

Potts, P. [ed.] (2003): Inclusion in the City: A Study of Inclusive Education in an Urban Setting. Routledge Falmer, London; New York. 190.

Radó Péter (2000): Egyenlőtlenségek és méltányosság a közoktatásban In: Halász Gábor és Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Bp. 343-349p.

Radó Péter (2007): Méltányosság az oktatásban. OKM, Budapest. 112.

Réthy Endréné (2004): Inkluzív pedagógia. Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.): Megközelítések. Eötvös Könyvkiadó, Bp. 2004. 231-245.

Torgyik Judit (2004): Hatékony iskola: együttműködő iskola. Új Pedagógiai Szemle, 10. 32-41.

Varga Aranka (2006), Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In: Forray R. Katalin (szerk): Alapismeretek a romológia asszisztens képzéshez, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék

Varga Aranka (2010): Inklúzió Európában, PTE BTK Romológia Tanszék, kézirat

Varga Aranka (2010): Inkluzív társadalom és iskola. In: Varga Aranka (szerk): Esélyegyenlőség a felsőoktatásban 1. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék