Tantervi reformok a '70-es évektől a rendszerváltásig

1961-ben új közoktatási törvény született,569 melyről itt nem áll módunkban részletesebben szólni. Számunkra ebből érdekes, hogy a törvény bevezetése, gyakorlati megvalósítása csúfos kudarcba fulladt (majd 1965-ben egy párthatározattal felülírták). Többek között e kudarc, de 1968 nemzetközi eseményei is az oktatásra és a fiatalságra terelték a figyelmet. 1970-ben az MSZMP X. kongresszusa célul tűzte ki az egész állami oktatási rendszer felülvizsgálatát.570 Ugyanebben az évben, gyakorlatilag alulról szerveződve (az 1967-ben újjászerveződött Magyar Pedagógiai Társaság kezdeményezésére) került megrendezésre az Ötödik Nevelésügyi Kongresszus, csaknem 600 résztvevővel,571 ahol ilyen és ehhez hasonló vélemények kimondására nyílt lehetőség: „Rugalmas tanterveket! A minden körülmények közötti, egyazon módon kötelező tantervek merevek. A tantervek bizonyos hányadát, még ha a jelenlegi gyakorlatban teljesen el is szoktak az ilyenfajta önállóságtól. (...) A rugalmas tantervek felszabadítanák a pedagógusok kísérletező kedvét olyan kérdésekben is, amelyek eddig számikra nem voltak megengedettek."572

Ezek hatására született meg az az 1972-es párthatározat,573 amely Báthory Zoltán szerint elindította a magyar közoktatás máig tartó, „maratoni" reformját.574 „A gondolkodás felszabadítása, alternatívák megfogalmazása - ebben látjuk a párthatározat igazi jelentőségét. (...) sokszínű szakmai munka kibontakozásához adott lökést."575 A határozat hatására példátlan méretű reform-előkészítő munka vette kezdetét, rengeteg pénzt is fordítottak annak tudományos és gyakorlati előkészítésére, többek között (ismét) nekiláttak új tantervek kidolgozásához, melyeknek a tervek szerint 1978-ra kellett elkészülniük - és így is lett. (Előtte, tűzoltás jelleggel már 1973-ban módosításokat hajtottak végre, melyek lényege a tananyagcsökkentés volt.) Az 1978-as tantervek voltak a korszakban a legtartósabbak, és egyes vélemények szerint máig is hatnak, sőt észrevétlenül élnek tovább a későbbi tantervekben és a NAT-ban is.576 Az új tantervek célrendszere amúgy nem sokat változott, de belekerülhettek az újabb neveléstudományi és szaktudományi eredmények. A legnagyobb eredmény talán abban mutatkozott meg, hogy a tantervek lehetőséget adtak a differenciálásra azáltal, hogy külön meghatározták a kötelező törzsanyag, és külön a választható-kiegészítő anyag tartalmait, az eddigiekhez képest tehát nagyobb szabadságot kaptak a tanárok. Fontos hogy a követelményrendszerben megjelent, sőt hangsúlyos elemmé vált az értelmi nevelés és a képességfejlesztés.577 Az új tantervek mellé több ezer (!) új, modern oktatási segédeszköz kiadására is sor került (munkafüzetek, audio és vizuális szemléltető eszközök, feladatgyűjtemények stb. stb.)

Az új történelem tanterv előkészítésében megint részt vett a Magyar Történelmi Társulat is.578 (A tantervek bevezetése előtt egyébként több évet szántak a szakmai és társadalmi egyeztetések lebonyolítására.)

Az 1978-as történelem tanterv a nevelési-képzési feladatokra és a tantárgyi követelményekre helyezte a hangsúlyt a tananyag helyett, sok ajánlást fogalmazott meg kötelező előírások helyett, és ebben is szétvált a már említett törzs- és kiegészítő anyag.

Megváltozott a tantárgy neve is, történelem és állampolgári ismeretekre (az utolsó félévben tanították ez utóbbit). Csökkent a hazai (következetesen a „hazai" kifejezést használták a korszak egészében, nem „nemzetit") történelem aránya az egyetemessel szemben (de azért meghatározó maradt) és a történetírás újabb eredményei is bekerülhettek. Kiegészítő anyagként megjelenhetett a szomszédos népek története és a helytörténet is, ekkoriban élte egyik virágkorát a történelemtanításban a múzeumpedagógia. A legnagyobb újdonság, mint említettük a követelményrendszer szemlélete volt. Ennek felépítse így nézett ki:

  1. „világnézeti, erkölcsi, politikai nevelésre vonatkozó követelmények.

  2. ismeretszerzési képességekre vonatkozó követelmények

  3. kifejezőképességekre vonatkozó követelmények

  4. a történelmi időben való tájékozódó képességre vonatkozó követelmények

  5. a történelmi térben való tájékozódó képességre vonatkozó követelmények

  6. gondolkodásfejlesztéssel kapcsolatos követelmények"579

A világnézeti-politikai nevelés az 1972-es történelemtantervekben is megőrizte prioritását. Érdemes és tanulságos megismerkedni a történelemtanítás céljaival: „A gimnáziumi történelemtanítás célja, hogy a történeti fejlődés legjellemzőbb tényeinek, eseményeinek bemutatásával és elemzésével eljuttassa a tanulókat az alapvető társadalmi és történelmi összefüggéseknek, a társadalom mozgástörvényeinek a felismeréséhez, és megértesse azt a folyamatot, amely az emberek gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális tevékenysége által - a fejlődés különböző lépcsőfokain és ellentmondásain keresztül - szükségszerűen vezet el a szocializmus és a kommunizmus győzelméhez. Megértesse, hogy bár ezt a folyamatot végső soron a társadalmi törvényszerűségek szabályozzák, az egyénnek lehetősége van választani a különböző, a társadalmi fejlődést elősegítő vagy gátló alternatívák támogatása vagy ellenzése között, és választásáért morálisan felelős a társadalom és önmaga előtt. Az alternatívákat a társadalmi küzdelmek alakulása határozza meg, ezért különösen fontos a társadalmi törvényszerűségek megismerésének tudományos útja: a marxista-leninista szemlélet. Ezt a szemléletet - amelynek kialakítását már az általános iskola elkezdte - kell továbbfejlesztenie és magasabb szintre emelnie a gimnáziumnak, hogy segítse a tanulókat a jelenben való eligazodásban: elérje, hogy a tanulók ismerjék, megértsék és tudatosan vállalják a szocializmus, a kommunizmus építéséből reájuk háruló kötelezettségeket."580

Az 1978-as tantervek lényegében a rendszerváltásig, sőt azután is érvényben maradtak, csak az 1993-as közoktatási törvény helyezte azokat hatályon kívül. Alkalmazásukat azonban már az 1985-ös új közoktatási törvény fakultatívvá tette azáltal, hogy kimondta az iskolák és a pedagógusok szakmai autonómiájának elvét, lehetővé tette, hogy a pedagógusok maguk válasszák ki az oktatni kívánt tananyagot és megszüntette a szakfelügyeleti rendszert. Ennek értelmében a pedagógusok gyakorlatilag azt tanítottak, amit akartak.581 Báthory Zoltán így értékeli a törvény bevezetését: „1985 nevezetes dátum a magyar oktatásügy és pedagógia történetében. Ekkor véget ér egy korszak, melyben a marxista-leninista ideológia és a szocialista állam nevében párthatározatokkal irányították az oktatási rendszert. Sőt, megkockáztatom annak kijelentését - még ha kicsit patetikusan hangzik is - ,hogy eme törvénynek köszönhetően az oktatási rendszerben a demokratikus fordulat négy évvel korábban következett be, mint a nagypolitikában."582


569 1961. évi III. törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről
570 Kardos, 2007. 121.
571 Báthory, 2001. 15.
572 Az MTA Didaktikai-metodikai albizottságának állásfoglalása. Idézi: Ballér, 1996. 128.
573 Az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 15-i határozata. In: Kardos -Kornidesz, 1990. 662-680.
574 Báthory, 2001. 14.
575 Báthory, 2001. 16.
576 Báthory, 2001. 17-18.
577 Ballér, 1996. 143-144.
578 Albert, 2004. 20.
579 Katona, 2004. 102.
580 Katona-Szabolcs, 2006. 30.
581 Báthory, 2001. 58., Kardos, 2007. 141-143.
582 Báthory, 2001. 57.